Zorgsector en onderwijs: onbeperkte tewerkstelling van studenten tijdens het 4e kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de zorgsector en het onderwijs toestaat om tijdens twee kwartalen onbeperkt beroep te doen op goedkope studentenarbeid. Het is de bedoeling dat studenten, vooral uit medische en lerarenopleidingen, het personeelstekort in deze sectoren helpen opvangen.     

Studenten met solidariteitsbijdrage: gewone regel

Studenten zijn in de sociale zekerheid vrijgesteld van gewone bijdragen, voor maximum 475 uren per kalenderjaar (het “contingent”).

Voor die 475 uren is er een specifieke solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Uitzondering voor zorgsector en onderwijs

In het kader van de coronacrisis wordt studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs, gepresteerd in de periode 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021, NIET aangerekend op het  contingent (475 uren) van resp. 2020 en 2021.

De zorgsector afbakenen

De zorgsector is verspreid over verschillende types instellingen.  In de private sector op wordt de zorgsector geïdentificeerd op basis van het paritair comité, in de publieke sector op basis van de NACE-code. De lijst hierna is vastgelegd in het wetsvoorstel, maar kan nog aangevuld worden door de Minister van werk.

Private sector

PC 318: diensten voor gezins- en bejaardenhulp

PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en - diensten

PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Publieke sector

NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901

Fiscaal statuut

Om fiscaal ten laste te blijven mag de student niet meer verdienen dan een bepaald maximum jaarbedrag. Waarschijnlijk zal de fiscus het extra studentenloon van beide uitzonderingskwartalen neutraliseren voor de maximumgrens van 2020 resp. 2021, zodat deze studenten fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Het is wachten op een initiatief van de fiscus.

 

Kinderbijslag

Voor studenten 18+ is het recht op kinderbijslag gekoppeld aan een maximum aantal uren arbeid, bepaald op regionaal niveau. Waarschijnlijk wordt de (regionale) reglementering aangepast zodat de uitbreiding van studentenarbeid de kinderbijslag niet aantast – ook hier is het wachten op een initiatief van de bevoegde overheid.

Dimona

Het contingent wordt opgevolgd via de aangifte dimona, die specifiek is voor studenten (dimona “STU”).

Voor bedoelde sectoren en kwartalen wordt de dimona “STU” gekoppeld aan een specifieke opvolging door de RSZ, die op 13 november in productie komt: 

  • De RSZ creëert en beheert een lijst (een bestand) met de individuele werkgevers die behoren tot de sectoren zorg en onderwijs, en koppelt die lijst aan de database dimona
  • Werkgevers van zorg en onderwijs doen een gewone dimona “STU” met opgave van de te presteren uren
  • Bij registratie van een dimona STU controleert de database dimona of de indiener een werkgever is van de lijst “zorg/onderwijs”
  • Indien JA, dan worden de uren niet afgetrokken van het contingent van 475 uren
  • In de online teller met het beschikbare contingent worden de uren in zorg & onderwijs geneutraliseerd (maar op 13 november zal dit in de toepassing student@work nog niet zichtbaar zijn, en het  attest met het beschikbare contingent zal nog niet aangepast zijn)
  • In de dmfa gebeuren de controles voor deze werkgevers/studenten rekening houdend met het feit dat het contingent niet vermindert met de aangegeven uren

Voor meer detail over toepassingsgebied en werkwijze verwijzen wij naar de instructie die de RSZ op 6 november publiceerde  op de portaalsite:

Administratieve instructies / 2020-3

 

 

 

Bron: Wetsvoorstel inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, Kamer doc. 1365/010 – Instructie RSZ

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.