Zomerakkoord van de Federale regering : nieuwe maatregelen voor de zelfstandigen

Auteur: Compass
Datum:

Op 26 juli 2017 heeft de federale regering een aantal hervormingen goedgekeurd met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen. Ontdek snel wat deze nieuwe maatregelen betekenen voor u.

Dit akkoord werd voorgelegd aan het Parlement en moet nog vertaald worden naar wetteksten. Deze maatregelen zullen in principe in voege treden in 2018.

Welke zijn deze nieuwe maatregelen met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen ?

1. Verlaging van de drempel van de sociale bijdragen voor starters

Momenteel worden de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep in het begin van de activiteit voorlopig berekend, op basis van een netto belastbaar minimuminkomen van 13.296,25 EUR per jaar (in 2017).

Het regeringsakkoord voorziet om in 2018 twee nieuwe progressieve inkomstendrempels in te voeren voor de berekening van de minimum sociale bijdrage hoofdberoep, voor de eerste twee jaren van activiteit. Voor het eerste bijdragejaar zal deze drempel 4.432,08 EUR bedragen en voor het tweede 8.864,17 EUR.

Huidige drempel:

Bijdragejaar – hoofdzakelijke activiteit

Actuele drempel

Voorlopige kwartaalbijdrage (met inbegrip van de beheerskosten)

Tot het einde van het eerste jaar

13.296,25 EUR

710,39 EUR

Tweede jaar

13.296,25 EUR

727,72 EUR

Derde jaar

13.296,25 EUR

727,72 EUR

Nieuwe drempels, voorgesteld voor 2018:

Bijdragejaar – hoofdzakelijke activiteit

Voorgestelde drempels

Voorlopige kwartaalbijdrage (met inbegrip van de beheerskosten)

Tot het einde van het eerste jaar

4.432,08 EUR

236,79 EUR

Tweede jaar

8.864,17 EUR

473,60 EUR

Derde jaar

13.296,25 EUR

710,39 EUR

2. Ziekteverzekering – verkorting van de carensmaand

Zelfstandigen die hun activiteit onderbreken door ziekte of ongeval, krijgen momenteel geen uitkering voor de eerste maand van ongeschiktheid. Deze periode zonder uitkeringen noemt men de “carensmaand”.

Vanaf heden zal deze carensmaand verkort worden: zelfstandigen zullen na twee weken al een uitkering ontvangen.

3. Het wettelijk pensioen

Verhoging van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan

Het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan zal vanaf 1 januari 2018 met 0,7% verhoogd worden.

Het akkoord van de federale regering vermeldt enkel de minimumpensioenen voor werknemers maar we mogen veronderstellen dat deze maatregel nadien ook van toepassing zal zijn voor de minimumpensioenen van zelfstandigen.

Het principe van de eenheid van loopbaan zal geschrapt worden vanaf 1 januari 2019

Het principe van de eenheid van loopbaan betekent dat het pensioen berekend wordt op basis van een loopbaan van maximum 14.040 dagen, voltijds equivalent, hetzij 45 loopbaanjaren. Bij overschrijding komen enkel de meeste ‘voordelige’ dagen, voltijds equivalent, in aanmerking voor het pensioen.

Vanaf 2019 zal dit principe van eenheid van loopbaan geschrapt worden. Dit betekent dat het mogelijk zal zijn om een loopbaan van meer dan 45 jaar te hebben. Er zal in feite rekening gehouden worden met alle werkdagen, ook met deze die gepresteerd worden na de loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Er zal dus geen enkele grens meer zijn voor het opbouwen van pensioenrechten. Zij die een beroepsloopbaan hebben van meer dan 45 jaar zullen dus beloond worden en zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, een hoger pensioenbedrag ontvangen.

Voor personen die de eenheid van loopbaan overschrijden met gelijkgestelde dagen (bv. ziekte) zal evenwel het huidige systeem dat de meest voordelige dagen in aanmerking neemt, behouden blijven.

Gelijkgestelde periodes na de voltooiing van de eenheid (45 jaar) komen dus niet in aanmerking.

Invoering van een gedeeltelijk pensioen vanaf 1 januari 2019

De werknemer zal een gedeelte van zijn pensioen kunnen opnemen terwijl hij blijft werken en bijkomende pensioenrechten blijft opbouwen.

Het doel is om een bijkomende mogelijkheid te bieden om een overgang te creëren tussen de voltijdse tewerkstelling en het definitief verlaten van de arbeidsmarkt.

Het gedeeltelijk pensioen zal geïntegreerd worden binnen het kader van het pensioen met punten.

4. Invoering van een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen als fysieke persoon

Momenteel is deze tweede pijler enkel toegankelijk voor zelfstandigen in een vennootschap.

De regering heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd inzake aanvullend pensioen voor zelfstandigen als fysieke persoon: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Het voorontwerp bepaalt een sociaal kader dat aan zelfstandigen als fysieke persoon de mogelijkheid biedt om, naast het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP), een nieuw, fiscaal aantrekkelijk, aanvullend pensioen op te bouwen, naar het voorbeeld van wat reeds bestaat voor zelfstandigen in een vennootschap.

Al  deze maatregelen moeten nog vertaald worden naar wetteksten. Wij wachten nog op de praktische en concrete modaliteiten van deze nieuwe maatregelen. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen !

Auteur: Compass

23/08/2017