Zachte landingsbaan: vergoeding vrij van RSZ-bijdragen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Er moeten geen RSZ-bijdragen betaald worden op de premie die aan werknemers van minstens 58 jaar wordt toegekend ter verlichting van hun werklast.

Bedoelde maatregelen

De verlichting van de werklast moet gebeuren in het kader van:

 • ofwel een maatregel voor de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid naar dagarbeid;
 • ofwel een maatregel ter verlichting van de werklast;
 • ofwel de overgang van een voltijdse naar een minimum 4/5 tewerkstelling indien de werknemer minstens 60 jaar is (als niet voldaan wordt aan de leeftijdsvoorwaarde moeten op de premie RSZ-bijdragen worden betaald).

Na te leven voorwaarden

Als de onderstaande voorwaarden worden nageleefd, is deze vergoeding vrijgesteld van RSZ-bijdragen:

 • De vergoeding moet worden vastgesteld bij een sectorale cao of, bij gebrek daaraan, bij een cao in de onderneming of een wijziging van het arbeidsreglement;
 • Als de werkgever valt onder de cao nr. 104 (deze cao dwingt ondernemingen met meer dan 20 werknemers op 2 januari 2017 om een werkgelegenheidsplan te voorzien voor hun werknemers vanaf 45 jaar, moet deze cao of wijziging van het arbeidsreglement genomen worden in het kader van deze cao nr. 104;
 • De cao of wijziging van het arbeidsreglement vermeldt uitdrukkelijk voor welke maatregelen om de loopbaan te verlichten de vergoeding kan worden toegekend;
 • Als de maatregel uitsluitend bestaat uit een overgang van een voltijdse naar een 4/5 tewerkstelling, moet de werknemer minstens 60 jaar zijn;
 • De vergoeding wordt betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid;
 • De vergoeding compenseert (gedeeltelijk) het loonverlies ten gevolge van de maatregel die genomen werd om de werklast van de betrokken werknemer te verlichten. Er moet dus sprake zijn van een vermindering van het inkomen. Het bedrag van de vergoeding mag echter niet hoger liggen dan het bedrag van het loonverlies. Ze mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan voor de verlichting van de werklast;
 • De werknemer moet nog effectieve prestaties (Q/S) van minstens 4/5 verrichten na de verlichting van zijn werklast;
 • Deze vergoeding wordt geïndexeerd volgens het indexeringsmechanisme dat binnen de onderneming van toepassing is. Het zo berekende bedrag wordt op de hogere euro afgerond.

Inwerkingtreding

De uitsluiting van deze vergoeding uit het begrip ‘loon’ op het vlak van de RSZ is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking getreden.

Bron: Koninklijk Besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 25.01.2018.

Auteur: Anne Ghysels

20/02/2018