Wie eindejaar zegt, zegt eindejaarsfeesten/2 !

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In onze Infoflash van 8 december 2014 analyseerden we de sociale en fiscale aspecten van een receptie die de werkgever organiseert in de lokalen van de onderneming of een etentje in een restaurant.
We bekijken nu twee andere vragen die zich kunnen voordoen naar aanleiding van zulke personeelsfeesten: personeelsfeest = arbeidstijd? En bij een ongeval?

Personeelsfeest = arbeidstijd?

Om te bepalen of de tijd die werd doorgebracht op het personeelsfeest beschouwd moet worden als arbeidstijd en dus ook als dusdanig moet worden bezoldigd, moet rekening gehouden worden met een aantal factoren. Enerzijds moet rekening gehouden worden met het ogenblik waarop de receptie plaatsvindt. Anderzijds moet bekeken worden of de werknemer verplicht of facultatief het feest bijwoont.

Gaat de werknemer naar een personeelsfeest tijdens de normale arbeidsuren, dan moet de tijd die op dat feest werd doorgebracht, geboekt worden als arbeidstijd. Of de werknemer al dan niet verplicht aanwezig moet zijn, speelt daarbij geen rol. Wanneer een werknemer, die niet verplicht aanwezig moet zijn op het feest, er niet naartoe wil gaan, moet hij verder blijven werken. Wil hij het werk verlaten, dan neemt hij een dag vrijaf in samenspraak met zijn werkgever.

Het feest kan daarentegen ook plaatsvinden buiten de normale arbeidsuren. In dat geval moet de werkgever de uren die werden doorgebracht op de receptie (het gaat desgevallend om overuren) gelijkstellen aan arbeidstijd, maar wel alleen als de werknemer verplicht was aanwezig te zijn. Was dat niet het geval, dan kan de tijd die de werknemer doorbracht op het feest niet verrekend worden als arbeidstijd.

En bij een ongeval?

Elke werkgever die personeel tewerkstelt, moet in principe een verzekeringspolis afsluiten tegen arbeidsongevallen. De verzekeringsinstelling heeft dan als opdracht, binnen bepaalde grenzen, de schade te vergoeden die geleden werd door de werknemer die een arbeidsongeval had.

Overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen is een arbeidsongeval elk ongeval dat een werknemer meemaakt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt.

Het ongeval heeft plaats tijdens de uitvoering van de overeenkomst wanneer de werknemer, op het ogenblik ervan, zich onder het (minstens virtuele) gezag van de werkgever bevindt.

De arbeidshoven en -rechtbanken gaan er in het algemeen van uit dat er sprake is van een arbeidsongeval wanneer dit plaatsvond naar aanleiding van een feest dat rechtstreeks door de werkgever werd georganiseerd (of op zijn minst met zijn toelating) en waarop de werknemer werd uitgenodigd.

Het verplichte of facultatieve karakter van de deelname aan de feestelijkheden en het ogenblik waarop het feest plaatsvindt (tijdens of buiten de normale arbeidsuren) hebben geen enkele invloed.

Het heeft ook geen belang of het feest gehouden wordt in de lokalen van de onderneming zelf of daarbuiten (bijvoorbeeld in een restaurant of voor de gelegenheid afgehuurde zaal).

Deze regels zijn van toepassing bij een ongeval tijdens een feest. Ze gelden ook voor een ongeval dat plaatsvindt op de weg die de werknemer neemt om zich naar de plaats van het feest te begeven en om zich naar huis te begeven na het feest.

De werknemer die het slachtoffer werd van een ongeval dat plaatsvond op een personeelsfeest of op de heen- of terugweg, kan onder deze voorwaarden een "arbeidsongevallenvergoeding" genieten van de verzekeringsinstelling. Die vergoeding wordt echter geweigerd wanneer het ongeval het gevolg is van een door de werknemer begane opzettelijke fout. Dat houdt in dat hij opzettelijk het ongeval veroorzaakt heeft zonder echter de gevolgen ervan te hebben voorzien of gewenst.

Auteur: Catherine Legardien

26/12/2014