Wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid: welk percentage van bedrijfsvoorheffing?

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

De verlaging van het percentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid naar 15% wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Waarom?

In principe bedraagt de bedrijfsvoorheffing die ingehouden moet worden op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 26,75%. Bij het bepalen van dit percentage werd rekening gehouden met een beperkt aantal dagen tijdelijke werkloosheid op maandbasis.

Ingevolge de COVID-19 pandemie zijn werknemers in een aantal sectoren langdurig tijdelijk werkloos. Voor sommige van deze werknemers is het belastingtarief dat op gewone bezoldigingen wordt ingehouden lager dan de voormelde 26,75%.

In dit verband is de regering van mening dat het belangrijk is om de koopkracht van de werknemers die al lang tijdelijk werkloos zijn, te blijven ondersteunen, vooral voor de werknemers met de laagste lonen, en dat het daarom aangewezen is om de bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 15 % (zonder verlaging) op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid tijdelijk te handhaven

Tijdelijke maatregel

De verlaging van het percentage van bedrijfsvoorheffing van 26,75% naar 15% is tijdelijk. Oorspronkelijk was deze verlaging voorzien van 1 mei 2020 tot 31 december 2020, vervolgens werd ze herhaaldelijk verlengd.

Ze is derhalve van toepassing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2021 worden betaald of toegekend en die betrekking hebben op dagen tijdelijke werkloosheid tijdens diezelfde periode.

Bedoelde inkomsten

Het percentage bedrijfsvoorheffing van 15% is van toepassing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Deze verlaging is niet van toepassing op de bovenwettelijke uitkeringen. Sectorale en bovenwettelijke toeslagen (eventueel toegekend door de werkgever) vallen hier niet onder en blijven onderworpen aan een inhouding van bedrijfsvoorheffing aan 26,75%.

Stemt de bedrijfsvoorheffing overeen met de definitieve belasting?

Neen, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de belasting die definitief verschuldigd zal zijn. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met het tarief van de inkomstenbelasting dat uiteindelijk op deze uitkeringen zal worden toegepast.

Voor de definitieve belasting zal geen onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die tijdens de gezondheidscrisis worden betaald en andere werkloosheidsuitkeringen. Aan de finale belasting op deze inkomsten werd geen enkele wijziging aangebracht.

Bronnen: Koninklijk besluit van 29 september 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, B.S. van 1 oktober 2021; Circulaire 2020/C/123 over wettelijke en eventuele bovenwettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.