Wetsontwerp - Aanvraag tot vermindering voor starters

Auteur: Compass
Datum:

Het wetsontwerp heeft tot doel de inkomstendrempel te verlagen die als berekeningsbasis dient voor de definitieve minimumbijdrage van startende zelfstandigen gedurende de eerste vier opeenvolgende kwartalen van onderwerping in hoofdberoep.

Het wetsontwerp heeft tot doel de inkomstendrempel te verlagen die als berekeningsbasis dient voor de definitieve minimumbijdrage van startende zelfstandigen gedurende de eerste vier opeenvolgende kwartalen van onderwerping in hoofdberoep en om tijdens deze periode twee nieuwe drempels in te voeren binnen het kader van de vermindering van de voorlopige bijdragen:

  • 6.997,55 EUR
  • 9.033,67 EUR

De voorlopige bijdrage van de startende zelfstandige in beginactiviteit zal nog steeds berekend worden op basis van het wettelijke minimum van een zelfstandige in hoofdberoep (= 13.550 EUR) maar hij zal de mogelijkheid hebben om vermindering aan te vragen op basis van één van deze drempels.

De definitieve bijdrage voor de vier eerste kwartalen van activiteit zal berekend worden op het minimuminkomen van 6.997,55 EUR. Vanaf het vijfde kwartaal van onderwerping zal de berekening van de definitieve sociale bijdragen opnieuw gebeuren op basis van het huidige minimuminkomen van een zelfstandige in hoofdberoep (= 13.550,50 EUR).

Wie wordt als starter beschouwd om te kunnen genieten van deze verminderingsdrempels?

  • De zelfstandige die zich voor het eerst vestigt.
  • De zelfstandige in hoofdberoep die een zelfstandige activiteit herneemt op voorwaarde dat hij niet onderworpen was in hoofdberoep in de loop van de 20 kalenderkwartalen (= 5 jaar) die voorafgaan aan het begin of de herneming van de zelfstandige activiteit.
  • De meewerkende partner die beslist om zich te vestigen in hoofdberoep en die vroeger niet onderworpen was, op voorwaarde dat hij geen zelfstandige in hoofdberoep geweest is in de loop van de 20 kalenderkwartalen die voorafgaan aan het begin van de activiteit.
  • De zelfstandige die onderworpen is in bijberoep of als student-zelfstandige en die overgaat naar een hoofdberoep (en dus voorlopige bijdragen moet betalen op basis van zijn inkomen van het jaar n-3) kan vragen om een verminderde voorlopige bijdrage te betalen, berekend op basis van de eerste drempel van het minimuminkomen (6.997,55 EUR) of van de tweede drempel (9.033,67 EUR), en dit in de loop van de eerste vier kwartalen van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep, op voorwaarde dat hij met objectieve elementen kan aantonen dat zijn geschat inkomen van het jaar N niet overeenstemt met het inkomen op basis waarvan zijn voorlopige bijdrage van het lopende jaar werd berekend (N-3).

Opgelet, deze maatregel is niet van toepassing voor zelfstandigen die al in hoofdberoep onderworpen waren gedurende de 20 kwartalen (= 5 jaar) die voorafgaan aan hun activiteit in bijberoep en die zich opnieuw in hoofdberoep vestigen.

Opmerking: Een zelfstandige die geniet van artikel 37 van het KB nr. 38 en die niet wenst te genieten van dit artikel, zal niet beschouwd worden als een starter vanaf het eerste kwartaal dat volgt op het jaar waarin hij afstand deed, aangezien hij voordien in hoofdberoep was aangesloten, zelfs indien hij gelijkgesteld was met een zelfstandige in bijberoep voor de berekening van zijn sociale bijdragen.

Blijven de sociale rechten gewaarborgd?

Door een verminderde bijdrage te betalen (= 373,86 EUR per kwartaal) opent de starter voor een beperkte periode (= maximum 4 opeenvolgende kwartalen van onderwerping) dezelfde sociale rechten als een zelfstandige in hoofdberoep, aan dezelfde voorwaarden.

Invoegetreding

Datum invoegetreding van deze maatregel = 01/04/2018

Opgelet : Deze maatregel is ook van toepassing voor zelfstandigen die een activiteit in hoofdberoep opgestart of hernomen hebben vóór 1 april 2018 en die zich op 1 april 2018 in de periode bevinden van het eerste kwartaal tot het vierde kwartaal van onderwerping.

Voorbeeld :Een zelfstandige start een hoofdberoep in januari 2018. Hij zal voorlopige bijdragen betalen op basis van het minimuminkomen van zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste vier kwartalen van activiteit van 2018 (= 723,97 EUR per kwartaal).

Hij zal evenwel kunnen genieten van de startersmaatregel (= berekening van de definitieve bijdragen en mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdragen aan te vragen op basis van de nieuwe drempel van minimuminkomsten) vanaf het tweede kwartaal van 2018.

De definitieve bijdrage van de laatste drie kwartalen van 2018 zal berekend worden op de nieuwe drempel van minimuminkomsten, hetzij 6.997,55 EUR.

Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal de definitieve bijdrage « normaal » berekend worden, minimum op basis van het minimuminkomen van zelfstandigen in hoofdberoep.

De wet zal dus toegepast worden voor alle zelfstandigen die zich in het tweede kwartaal 2018 in hun eerste tot vierde kwartaal van activiteit bevinden.

Deze reglementering zal van toepassing zijn vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij  houden u op de hoogte van de evolutie.

Auteur: Compass

31/01/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.