Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Schenking van verlof

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Er zijn verschillende maatregelen die werknemers met een ernstig ziek kind de mogelijkheid geven om afwezig te blijven. Zo is er ouderschapsverlof of tijdskrediet voor het verlenen van zorgen.
Deze maatregelen zijn echter onvoldoende en hebben bovendien loonverlies tot gevolg.
Daarom voorziet onze wetgeving sinds 1 februari 2017 in de mogelijkheid om verlof te schenken aan een collega met een ernstig ziek kind.

Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op de werkgevers en werknemers uit de privésector.

Het concept

Het schenken van verlof is de mogelijkheid voor een werknemer om afstand te doen van conventionele verlofdagen waarover hij vrij kan beschikken ten gunste van een andere werknemer van de onderneming met een ernstig ziek kind.

Deze schenking gebeurt:

 • Vrijwillig;
 • anoniem (de werkgever moet deze anonimiteit garanderen);
 • zonder tegenprestatie;
 • met het akkoord van de werkgever.

Welke dagen?

Volgende dagen kunnen geschonken worden:

 • de bijkomende vakantiedagen toegekend door een individuele of collectieve overeenkomst;
 • de inhaalrustdagen toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering die betaald zijn (ADV-dagen).

Invoering van het systeem

De schenking van verlof tussen werknemers van eenzelfde onderneming moet georganiseerd worden door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector.

Bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector afgesloten binnen een termijn van 6 maanden vanaf de aanhangigmaking bij de voorzitter van het paritair orgaan, kan deze schenking van verlof georganiseerd worden door:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming die wordt gesloten met alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn,
 • of, indien er geen vakbondsafvaardiging is, door het arbeidsreglement.

Voorwaarden

De werknemer die begunstigde is van de schenking van het verlof moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de zorg op zich nemen van een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een bijzonder ernstige ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een bijzonder ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.
  Deze elementen moeten blijken uit een gedetailleerd medisch attest, opgesteld door de arts die het kind volgt.
  De werknemer moet dit attest kunnen voorleggen op aanvraag van de werkgever.
 • een familieband met het kind hebben.
  Hij moet:
  • ouder zijn in de eerste graad van het kind en ermee samenwonen;
  • ofwel de partner zijn van de ouder van het kind, samenwonen met het kind en belast zijn met de dagelijkse opvoeding

Wanneer deze werknemer geen gebruik kan maken van de schenking van verlof, kan ook de werknemer die ouder is in de eerste graad van het kind en er niet mee samenwoont zich op schenking van verlof beroepen.

 • voorafgaandelijk al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan opnemen, hebben opgenomen.

Procedure om een schenking van verlof te vragen

De werknemer die voldoet aan de hogervermelde voorwaarden en die beroep doet op een schenking van verlof doet zijn aanvraag aan de werkgever met precisering van het aantal dagen dat hij meent nodig te hebben. Deze aanvraag betreft maximaal 2 weken en is hernieuwbaar.

De werkgever informeert de andere personeelsleden van het verzoek evenals van het aantal dagen dat noodzakelijk is.

Elke werknemer kan vrij afstand doen van zijn verlofdagen en de uitbetaling ervan ten gunste van een werknemer die daarom heeft gevraagd.

Deze laatste ziet de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst met behoud van zijn loon gedurende de periode van afwezigheid.

Bron: artikelen 40 tot 49 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Brigitte Dendooven

06/04/2017