Werknemers in quarantaine: de RVA licht toe

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Als u sinds 1 september 2020 geen gebruik meer kunt maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, zullen uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens ‘klassieke’ overmacht kunnen genieten via de gewone procedure.

In de laatste update van de FAQ geeft de RVA enkele belangrijke verduidelijkingen.

Werknemers in quarantaine: principes

Als een van uw werknemers in quarantaine is geplaatst, moet hij u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt, moet hij u ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen.

Ter herinnering, het quarantainegetuigschrift wordt door de behandelende geneesheer afgeleverd aan de werknemer die, aangezien hij in quarantaine is geplaatst, wel geschikt is om te werken maar zich niet mag verplaatsen om naar het werk te gaan (zie onze Infoflash “Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’  is officieel”).

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw werknemer terugkeert uit een risicogebied(zie onze Infoflash " Werknemers die terugkeren uit risicogebied: wat te doen? “).

Arbeidsovereenkomst en vergoeding

Als uw werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk kan uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Als uw werknemer daarentegen zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine werd geplaatst, dan wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal dus, in principe, aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht van de RVA indien hij een quarantainegetuigschrift van zijn geneesheer kan voorleggen.

In de laatste update van zijn FAQ geeft de RVA enkele belangrijke verduidelijkingen:

  • Indien het geneeskundig getuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt tijdelijke werkloosheid geaccepteerd voor maximaal 14 dagen.
  • Indien de quarantaine vóór het einde van de periode van 14 dagen wordt beëindigd (bijvoorbeeld ten gevolge van een 2e negatieve test), eindigt uiteraard ook het recht op tijdelijke werkloosheid.
  • Indien het om een risicopatiënt gaat, kan het getuigschrift aanvaard worden voor maximum 1 maand. Deze termijn kan worden verlengd wanneer een nieuw quarantainegetuigschrift wordt gegeven, waarin de arts een verlenging van de quarantaine kan voorschrijven voor maximum 1 maand.

Na te leven procedure

Tot 31 augustus 2020 kon u gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure (die alleen voorziet in een ASR scenario 5) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst.

Sinds 1 september 2020 kunt u alleen nog een beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst als uw onderneming uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis (zie onze Infoflash ‘Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid na 31 augustus’) of afhangt van een sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis (zie onze Infoflash ‘Coronavirus: de lijst van zwaar getroffen sectoren is gepubliceerd’).

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, moet u voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens (klassieke) overmacht volgen. U zult dan alle formaliteiten moeten vervullen die nodig zijn voor dit type van werkloosheid, namelijk:

  • aan de RVA zo snel mogelijk aan de hand van de elektronische applicatie die beschikbaar is op de website www.socialsecurity.be (rubriek Onderneming >> Onlinediensten >> Tijdelijke werkloosheid), een van de drie redenen van quarantaine uit het rolmenu meedelen (ofwel ‘quarantaine ingevolge verblijf in het buitenland’, ofwel ‘quarantaine ingevolge contact met besmet persoon’, ofwel ‘corona-risicopatiënt’). In de commentaar bij de mededeling moet niet alleen de datum van verzending van het quarantainegetuigschrift worden vermeld maar ook het feit dat telewerk onmogelijk is.
  • een e-mail sturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau met hierbij het referentienummer van de mededeling tijdelijke werkloosheid én het quarantainegetuigschrift van de werknemer,
  • bij het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid een ‘ASR scenario 2’ doen via de website  www.socialsecurity.be (rubriek Onderneming >> Onlinediensten >> ASR – Aangifte sociale risico's >> ASR per sector >> Werkloosheid >> Scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’),
  • op de 1e effectieve werkloosheidsdag van de maand het controleformulier C3.2A aan uw werknemer afleveren,
  • op het einde van elke kalendermaand een ‘ASR scenario 5’ doen via de website www.socialsecurity.be (rubriek Onderneming >> Onlinediensten >> ASR – aangifte sociale risico’s >> ASR per sector >> Werkloosheid >> Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte’ >> Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid’).

Bron: FAQ RVA Tijdelijke werkloosheid Corona

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.