Werknemers detacheren naar België – De verbindingspersoon en de detacheringsmelding ‘Limosa’

Auteur: Yves Stox
Datum:

U bent een buitenlandse werkgever en wilt u tijdelijk werknemers detacheren naar België. Dan moet u vooraf een detacheringsmelding ‘Limosa’ indienen bij de RSZ. Ook moet u een verbindingspersoon in België aanduiden vanaf 1 oktober 2017.

U bent een Belgische onderneming bij wie de gedetacheerde werknemers werkzaam zijn. Dan moet u controleren of de detacheringsmelding ‘Limosa’ wel werd ingediend, of u treedt op als lasthebber, net zoals vroeger. Nieuw is dat u dan een verbindingspersoon moet voorstellen aan de buitenlandse werkgever via de detacheringsmelding.

Partena Professional kan u helpen bij het indienen van de detacheringsmelding én kan optreden als verbindingspersoon.

De rol van de verbindingspersoon

De rol van de verbindingspersoon kan best een flinke taak zijn. De verbindingspersoon is een natuurlijke persoon die door de uitzendende werkgever wordt gemachtigd om aan de Belgische sociale inspecteurs de nodige informatie te verstrekken over de activiteiten en arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemers in België.

De verbindingspersoon moet dus op verzoek van de inspectie de nodige documenten en inlichtingen kunnen bezorgen (bijvoorbeeld loonfiches, arbeidsovereenkomst, arbeidstijdenoverzicht, eventueel in het Engels).

U hoeft zelf geen verbindingspersoon te zoeken bij een klant of bij de ontvangende onderneming in België. Partena Professional kan deze rol opnemen voor u.

De detacheringsmelding ‘Limosa’

U duidt de verbindingspersoon aan via de detacheringsmelding. De detacheringsmelding kunt u online indienen via http://www.limosa.be/.

Welke gegevens moet u invullen?

  1. De identificatiegegevens van de werknemer (maximum 10 werknemers in één melding)
  2. De identificatiegegevens van de werkgever
  3. De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker (maximum 10 Belgische ondernemingen in één melding)
  4. De voorziene begin- en einddatum (maximum 24 maanden per melding)
  5. De aard van de diensten
  6. Bij uitzendarbeid: het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor
  7. In de bouwsector (PC nr. 124): U wordt gevraagd of de werkgever een premie betaalt die vergelijkbaar is met de geldende premie "getrouwheidszegels" in België. (Dat is een jaarlijkse premie die ongeveer overeenstemt met een maandwedde, naast het vakantiegeld.)
  8. De plaats in België waar de arbeidsprestaties geleverd worden (maximum 5 plaatsen van tewerkstelling in één melding)
  9. Het werkrooster
  10. De identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon (naam, voornamen, geboortedatum, fysieke en elektronische adressen, telefoonnummer en de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt).

Treden wij op als verbindingspersoon, maar u dient zelf de detacheringsmelding in, dan bezorgen wij u alle identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon bij Partena Professional. Natuurlijk kunnen wij u ook voor u de detacheringsmelding indienen als lasthebber.

Vergeet ook niet een A1-formulier aan te vragen

Bij controle speelt het A1-formulier een centrale rol. Dit is een gestandaardiseerd document dat door de uitzendende lidstaat wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de werknemer onderworpen is aan de sociale zekerheid van deze lidstaat. Het A1-formulier bewijst dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen.

U moet het A1-formulier aanvragen in de uitzendstaat.

Onze hulp

Partena Professional biedt ondersteuning als verbindingspersoon. Mail naar support.pbs@partena.beof laat uw gegevens achter op onze website.

Auteur: Yves Stox

02/11/2017