Werknemers detacheren naar België – De verbindingspersoon

Auteur: Yves Stox
Datum:

Vanaf 1 februari 2018 wordt de verplichting tot het aanduiden van de verbindingspersoon verruimd voor de sector van het internationaal vervoer en bij de initiële assemblage en installatie van goederen.

U bent een buitenlandse werkgever en wilt u tijdelijk werknemers detacheren naar België. Dan moet u vooraf een detacheringsmelding ‘Limosa’ indienen bij de RSZ. Ook moet u een verbindingspersoon in België aanduiden vóór de start van de tewerkstelling in België. Dat moest al vanaf 1 oktober 2017.

Als Belgische onderneming bij wie de gedetacheerde werknemers werkzaam zijn, kunt u als lasthebber de detacheringsmelding ‘Limosa’ indienen. U moet dan een verbindingspersoon aanduiden. Dat moet via de detacheringsmelding. Over de rol van de verbindingspersoon, zie deze infoflash.

De verplichting tot het aanduiden van de verbindingspersoon wordt nu verruimd vanaf 1 februari 2018. In de sector van het internationaal vervoer en bij de initiële assemblage en installatie van goederen zijn werkgevers dan wel vrijgesteld van de detacheringsmelding ‘Limosa’. Toch moeten ook zij een verbindingspersoon aanduiden via een specifieke procedure.

Partena Professional kan u helpen bij het indienen van de detacheringsmelding én kan optreden als verbindingspersoon. U hoeft dus zelf geen verbindingspersoon te zoeken bij een klant of bij de ontvangende onderneming in België.

Nieuwe procedure vanaf 1 februari 2018: internationaal vervoer en initiële assemblage / installatie

Ook wanneer er geen Limosa-meldingsplicht geldt, moeten buitenlandse werkgevers in de volgende sectoren een verbindingspersoon aanmelden:

  • Wegvervoer van personen (PC 140, PC 140.01, niet voor PC 140.02), behalve bij cabotage of doorvoer;
  • Wegvervoer van goederen (PC 140.03), behalve bij cabotage of doorvoer;
  • Initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed gedurende niet meer dan 8 dagen (vanaf de 9e dag geldt de Limosa-meldingsplicht)

Welke gegevens moet doorgeven? De identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon: naam, voornamen, geboortedatum, fysieke en elektronische adressen, telefoonnummer en de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt.

Hoe moet je deze gegevens doorgeven? De identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon worden verzonden:

  • via e-mail naar SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be; of
  • via brief naar: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel.

Vergeet ook niet een A1-formulier aan te vragen

Bij controle speelt het A1-formulier een centrale rol. Dit is een gestandaardiseerd document dat door de uitzendende lidstaat wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de werknemer onderworpen is aan de sociale zekerheid van deze lidstaat. Het A1-formulier bewijst dat de werknemer is vrijgesteld van Belgische socialezekerheidsbijdragen.

U moet het A1-formulier aanvragen in de uitzendstaat.

Onze hulp

Partena Professional biedt ondersteuning als verbindingspersoon. Mail naar support.pbs@partena.beof laat uw gegevens achter op onze website.

Auteur: Yves Stox

24/01/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.