Werkloosheidsuitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: afschaffing van de vrijstelling van wachttijd

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk ingevolge economische redenen moet de werknemer sinds 1 oktober 2016 voldoen aan de gewone toelatingsvoorwaarden om recht te hebben op de werkloosheidsuitkeringen.

Tot en met 30 september 2016 was deze werknemer vrijgesteld van een wachttijd.

Principes

De vrijstelling van wachttijd is sinds 1 oktober 2016 afgeschaft, zowel voor de arbeiders als voor de bedienden. Dit geldt wel enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk ingevolge economische redenen (of 'schorsing bedienden wegens gebrek aan werk voor ondernemingen in moeilijkheden').

Om te kunnen worden toegelaten tot het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingevolge economische redenen moeten deze werknemers sinds 1 oktober 2016 voldoen aan de gewone toelatingsvoorwaarden (dezelfde voorwaarden als die voor een volledig werkloze).

Opgelet! De vrijstelling van wachttijd blijft behouden voor:

  • de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht, overmacht wegens medische redenen, collectieve sluiting inzake jaarlijkse vakantie of inhaalrust, staking, lock-out of als beschermd werknemer (wet van 19 maart 1991);
  • de leerlingen die tijdelijk werkloos worden gesteld en alternerend onderwijs of onderwijs met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse opleiding of een alternerende opleiding volgen zonder nog onderworpen te zijn aan de leerplicht.

Concreet 

De werknemer die werkloosheidsuitkeringen vraagt als tijdelijk werkloze in geval van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk ingevolge economische redenen moet:

  • ofwel, in functie van zijn leeftijd, een bepaald aantal gewerkte dagen in de loop van een referentieperiode voorafgaand aan de aanvraag bewijzen (wachttijd);
  • ofwel, voldoen aan de voorwaarden om theoretisch recht te hebben op de inschakelingsuitkeringen;
  • ofwel, voor ten minste 1 dag in de loop van de 3 jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaan werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze of inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen als tijdelijk werkloze (nadat werd vastgesteld dat de werknemer de voornoemde wachttijdvoorwaarden heeft vervuld) hebben genoten.

Overgangsregeling 

De werknemer die werkloosheidsuitkeringen vraagt als tijdelijk werkloze in geval van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk ingevolge economische redenen is vrijgesteld van een wachttijd:

  • indien hij voor ten minste 1 dag in de loop van de 3 jaar die de aanvraag voorafgaan werkloosheidsuitkeringen als tijdelijk werkloze bij dezelfde werkgever heeft genoten
  • op voorwaarde dat hij op 30 september 2016 aanspraak kon maken op de uitkeringen als tijdelijk werkloze bij deze werkgever.

Voor het indienen van de uitkeringsaanvraag verwijzen we naar de website van de RVA.

Bronnen: Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het Koninklijk Besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1in het Koninklijk Besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruikbepalingen, B.S. 20.09.2016; infobladen T32, E22, E21, E55, www.rva.be.

Auteur: Catherine Mairy

03/11/2016