Werkloosheid overmacht COVID-19: meldingsplicht!

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een bijzondere-machtenbesluit nr. 37 voert nieuwe formaliteiten en een nieuwe verplichting in voor de werkgever wanneer deze zich ten aanzien van een werknemer beroept op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van een situatie van tijdelijke overmacht die het gevolg is van de Covid-19-epidemie (bijvoorbeeld wegens gebrek aan werk door het wegblijven van klanten).

Deze formaliteiten en verplichting zijn van toepassing vanaf 13 juli 2020.

Formaliteiten

Kennisgeving aan de werknemer(s) 

De werkgever moet elke werknemer die tijdelijk werkloos ‘overmacht Covid-19’ gesteld is, informeren door middel van een kennisgeving. Die kennisgeving dient te gebeuren ten laatste op de dag voorafgaand aan het begin van de aangekondigde werkloosheidsregeling en, in ieder geval, voordat de werknemer zich naar het werk begeeft.

Het gaat om de werknemers:

 • die voor de eerste keer tijdelijk werkloos worden gesteld ten vroegste vanaf 13 juli 2020;
 • of die ‘opnieuw’ tijdelijk werkloos worden gesteld ten vroegste vanaf 13 juli 2020.

De kennisgeving dient te gebeuren:

 • ofwel op individuele wijze;
 • ofwel op collectieve wijze, maar alleen wanneer de ingevoerde werkloosheidsregeling (regeling van volledige schorsing of regeling van gedeeltelijke arbeid) betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk en op voorwaarde dat elke werknemer duidelijk geïnformeerd wordt over de regeling waaraan hij onderworpen is.

De kennisgeving zal de volgende vermeldingen bevatten:

 • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft (begindatum en einddatum van de periode van tijdelijke werkloosheid);
 • de dagen (data) of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen (data) of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren;
 • (in het geval van een collectieve kennisgeving) de namen, voornaam en INSZ van de werkloos gestelde werknemers.

De kennisgeving gebeurt:

 • ofwel mondeling;
 • ofwel schriftelijk; een geschrift wordt sterk aangeraden om een bewijs van kennisgeving te kunnen leveren in geval van een controle of geschil achteraf.

Informeren van de werknemer(s) 

De werkgever moet de werknemer(s) die tijdelijk werkloos ‘overmacht Covid-19’ wordt (worden) gesteld, informeren over de formaliteiten die hij (ze) moet(en) vervullen om een tijdelijke werkloosheidsuitkering te krijgen.

Even ter herinnering: de werknemer moet uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin hij voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd gesteld, een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA.

Het informeren gebeurt:

 • ofwel mondeling;
 • of, bij voorkeur en nog altijd om over een bewijs te beschikken, schriftelijk.

Wijziging van de ingevoerde werkloosheidsregeling

Telkens als de werkgever het oorspronkelijk voorziene aantal tijdelijke werkloosheidsdagen ‘overmacht Covid-19’ verhoogt of de werknemer van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een regeling van volledige schorsing en dit ten vroegste vanaf 13 juli 2020, is de werkgever verplicht een (nieuwe) kennisgeving te doen aan de betrokken werknemer(s).

Als de werkgever daarentegen na het verrichten van de kennisgeving een beroep wenst te doen op de werknemer voor het leveren van arbeidsprestaties, kan de tijdelijke werkloosheid ‘overmacht Covid-19’ worden ingetrokken of geschorst zonder dat er een nieuwe kennisgeving nodig is.

Informeren van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging

De werkgever die een beroep doet op tijdelijke werkloosheid ‘overmacht Covid-19’, deze wijzigt, intrekt of schorst, dient hiervan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging te informeren.

Sanctie voor het niet naleven van de kennisgeving aan de werknemer(s)

Als de werkgever zich niet gedraagt naar de vereisten inzake kennisgeving aan de werknemer(s), dan zal hij ertoe gehouden zijn aan de werknemer(s) het normale loon te betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteit.

Partena Professional helpt u bij het nakomen van uw verplichtingen door een model van een individuele kennisgeving en een model van een collectieve kennisgeving ter beschikking te stellen.

Verplichting om geen beroep te doen op derden of studenten

De werkgever mag het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemer tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ‘tijdelijke overmacht Covid-19’, niet uitbesteden aan derden, noch laten uitvoeren door studenten.

In geval van niet naleving van deze verplichting, zal de werkgever er toe gehouden zijn om het normale loon te betalen aan de werknemer in kwestie voor de dagen tijdens dewelke hij aan derden zijn normale werk heeft uitbesteed of studenten dit heeft laten uitvoeren.

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S., 03.07.2020 (art. 11).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.