Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers: hoe helpt Partena u deze verplichting te vervullen?

Auteur: -
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft op 27 juni 2012 de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 104 gesloten over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Op basis van de bepalingen die vervat zijn in die cao moet in bepaalde ondernemingen een plan worden opgesteld om de tewerkstelling van werknemers van minstens 45 jaar te behouden/verhogen.

De cao nr. 104 werd algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2012 en is in werking getreden op 1 januari 2013.

We herhalen eerst kort uw verplichtingen op dit vlak. Daarna stellen we de oplossingen van Partena voor om die verplichtingen te vervullen.

De ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) dienen een werkgelegenheidsplan oudere werknemers uit te werken als ze meer dan 20 werknemers tewerkstellen op de 1e werkdag van het kalenderjaar waarin het plan zal worden opgesteld. Voor 2013 is dat 2 januari 2013.

Om het aantal tewerkgestelde werknemers  te bepalen, dient rekening te worden gehouden met:

 • de werknemers in voltijdse equivalenten in de onderneming op 2 januari 2013 op basis van de Dimona-aangiften 
 • en, eventueel, de uitzendkrachten in voltijdse equivalenten in de (gebruikende) onderneming op 2 januari 2013.

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers zal het volgende bevatten:

 • jaarlijkse/meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van minstens 45 jaar in de onderneming te behouden/verhogen; het zal maatregelen betreffen:
  • die ondernemingsspecifiek zijn;
  • en waarvoor een (meer) actiegebied(en) werd(en) gekozen zoals, met name, de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers, de ontwikkeling van de competenties/kwalificaties van de werknemers, de toegang tot opleidingen, de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd/-omstandigheden;
 • de volgende verplichte vermeldingen:
  • gegevens van de onderneming (benaming, adres, ondernemingsnummer, enz.);
  • datum waarop het werkgelegenheidsplan is gesloten en geldigheidsduur ervan;
  • de te bereiken doelstelling(en) (het aantal werknemers van 45 jaar en ouder behouden en/of verhogen in de onderneming);
  • vaststelling van het (de) gekozen actiegebied(en) en beschrijving van de concrete maatregel(en);
  • beschrijving van de betrokken functie(s)/werkplek(ken);
  • de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werkgelegenheidsplan;
  • (als bijlage) voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers die niet in aanmerking werden genomen en toelichting van de werkgever (zie hierna);
  • evaluatie van het vorige werkgelegenheidsplan.

De procedure voor het opstellen en uitvoeren van het werkgelegenheidsplan oudere werknemers bestaat uit volgende stappen:

 1. de werkgever stelt een ontwerp van werkgelegenheidsplan op;
 2. de werkgever legt dit ontwerp van werkgelegenheidsplan voor, naar aanleiding van de jaarlijkse inlichtingen, aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (informatie en raadpleging vooraleer het werkgelegenheidsplan wordt goedgekeurd);

Opgelet! Indien er geen orgaan is in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers, informeert de werkgever de werknemers over het ontwerp van werkgelegenheidsplan.

 1. de werknemersvertegenwoordigers brengen, desgevallend, een advies uit (voorstellen) uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van het ontwerp van plan;
 2. het plan wordt goedgekeurd na eventuele wijzigingen op basis van het advies van de werknemersvertegenwoordigers; beslist de werkgever om dat advies niet in aanmerking te nemen, dan moet hij toelichting geven en het betrokken orgaan binnen 2 maanden na ontvangst van het advies daarvan in kennis stellen. 

Partena beschikt over twee formules om uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen:

 • wenst u een informatiepakket waarmee u zelf aan de slag kunt? Kies dan formule 1;
 • u geeft de voorkeur aan begeleiding op maat? Kies dan formule 2.

=> Klik hier voor meer info en bestel de formule van uw keuze.

Belangrijkste bron: cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, Koninklijk Besluit van 24 oktober 2012, Belgisch Staatsblad van 8 november 2012, 2e editie. 

Auteur: -

19/02/2013