Werken van lange duur in uw straat? Misschien kan u fiscale steunmaatregelen genieten!

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Ondernemingen die hinder ondervinden veroorzaakt door belangrijke infrastructuurwerken, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Op het vlak van de bedrijfsvoorheffing gaat het om betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

WELKE ONDERNEMINGEN?

Het moet gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO):

  • ongeacht de activiteitensector;
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden veroorzaakt door belangrijke infrastructuurwerken;
  • en die hierdoor financiële moeilijkheden hebben en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer).

WELKE WERKEN?

Het moet gaan om werken die:

  • een volledige heraanleg van de infrastructuur beogen (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen, …);
  • een looptijd van minimum 1 jaar hebben;
  • in uitvoering zijn op 1 maart 2018.

Het bestaan van de werken moet aangetoond worden (vb. door een attest van de gemeente, duidelijke foto’s, …).

WELKE SCHULDEN?

Schulden op vlak van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonen komen in aanmerking.

WELKE MAATREGELEN?

De FOD Financiën kan volgende maatregelen toestaan:

  • een afbetalingsplan;
  • een vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
  • een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

WELKE VOORWAARDEN?

De onderneming moet de voorwaarden voor het indienen van de aangifte naleven (zie verder). De schulden die de onderneming heeft mogen niet voortvloeien uit fraude.

Niet-naleving van het toegestane afbetalingsplan of het ontstaan van een collectieve insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) zorgen voor een intrekking van de steunmaatregelen.

WELKE PROCEDURE?

De onderneming die deze maatregelen wenst te genieten moet, per schuld, een aanvraag indienen via e-mail of per brief, op het ogenblik van ontvangst van elk aanslagbiljet of elk betaalbericht inzake btw dat het gevolg is van een nieuwe bijzondere rekening.

De aanvraag gebeurt via een specifiek formulier beschikbaar op de website van de FOD Financiën en wordt ingediend bij het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum (RIC) in functie van de postcode van de woonplaats (natuurlijke persoon) of van de maatschappelijke zetel (rechtspersoon). De lijst met bevoegde RIC's is beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

De administratie verbindt er zich toe een antwoord te geven binnen een termijn van dertig dagen vanaf de indiening van de aanvraag.

Bron: Bericht van de FOD Financiën, Steunmaatregelen bij belangrijke infrastructuurwerken.