Werken bij een andere werkgever tijdens een loopbaanonderbreking: verlenging tot 30 juni 2021

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De maatregel die de werknemer met loopbaanonderbreking toestaat om bij een andere werkgever te werken die behoort tot de zorg- en onderwijssector of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing, wordt verlengd tot 30 juni 2021. Bovendien is deze tewerkstelling sinds 15 februari 2021 eveneens mogelijk voor activiteiten die verband houden met de exploitatie van het vaccinatiecentrum.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Om welke sectoren gaat het?

De mogelijkheid om te werken tijdens een loopbaanonderbreking is alleen beschikbaar voor tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot de zorg- en onderwijssector of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De zorgsectoren zijn meer in het bijzonder de volgende: (openbare en private) diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties concreet tot de volgende paritaire comités:

  • PC nr. 318 (paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp);
  • PC nr. 319 (paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten);
  • PC nr. 330 (paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten);
  • PC nr. 331 (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector);
  • PC nr. 332 (paritair comité voor de Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector);
  • PC nr. 322 (paritair comité voor de uitzendsector en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die behoort tot  één van de bovengenoemde paritaire comités).

Sinds 15 février 2021 wordt onder "zorgsector” eveneens verstaan: openbare of private instellingen en diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van het vaccinatiecentrum.

Wat is er concreet mogelijk?

De werknemer kan tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk worden tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing.

De partijen (de werknemer en de andere werkgever) moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van deze overeenkomst mag 30 juni 2021, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden.

De werknemer behoudt zijn onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA. Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt evenwel met 1/4de verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever aan de RVA meedelen. Dat gebeurt aan de hand van een formulier dat kan worden gedownload op de website van de RVA.

De RVA stuurt de werknemer daarna een brief met de bevestiging dat er akte werd genomen van de mededeling van tewerkstelling bij een andere werkgever.

Bronnen: wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 13 april 2021 ; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.