Werken als kunstenaar wordt eenvoudiger met Artist@Work

Auteur: Els Poelman
Datum:

Kunstenaars kunnen sinds kort hun administratie online verrichten via een digitaal platform.

 

Alle administratie…

Het kunstenaarsstatuut is bedoeld om de atypische tewerkstelling van kunstenaars optimaal te organiseren met een maximum aan sociale bescherming. In de sociale zekerheid zijn verschillende regelingen mogelijk, elk met bijhorende administratie:

  • kunstenaars zijn werknemer of zelfstandige – in het laatste geval zorgt de  zelfstandigheidsverklaring voor rechtszekerheid;
  • het werknemersstatuut is mogelijk zonder arbeidsovereenkomst, met een kunstenaarsvisum dat de artistieke activiteiten attesteert;
  • er is geen bijdrageplicht in de zgn. “kleine vergoedingsregeling, d.w.z. dat beperkte prestaties en vergoedingen niet onderworpen zijn aan bijdragen in de regeling voor werknemers. De jaarlijkse limiet is 30 dagen prestatie en € 2.578,71 aan vergoeding (bedrag 2019). De vrijstelling is mogelijk op basis van een kunstenaarskaart, in combinatie met een correct bijgehouden prestatie-overzicht.

Een centrale rol bij al deze formaliteiten is weggelegd voor de Commissie Kunstenaars,  ondergebracht bij de FOD Sociale Zekerheid.

 

… nu ook via Artist@Work

Artist@Work (www.artistatwork.be) is het digitaal platform aangeboden door de FOD Sociale Zekerheid, dat toelaat de administratie rond het kunstenaarsstatuut online te verrichten.  

Via Artist@Work kan de kunstenaar:

  • een kunstenaarskaart, kunstenaarsvisum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen, en daarvan een duplicaat of hernieuwing vragen;
  • prestaties en vergoedingen registreren in het kader van de kleine vergoedingsregeling;
  • een attest aanmaken met de prestaties en bedragen gecumuleerd in de kleine vergoedingsregeling, tegenstelbaar aan de opdrachtgever;
  • de verschillende aanvragen opvolgen;
  • informatie raadplegen over de verplichtingen en formaliteiten gekoppeld aan de activiteiten als kunstenaar

Artist@Work verwerkt een reeks persoonsgegevens over de kunstenaar, naast de gegevens over diens prestaties/vergoedingen in de kleine vergoedingsregeling. De persoonsgegevens worden permanent bewaard, de gegevens over de prestaties/vergoedingen gedurende zes jaar.

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de gegevens berust bij de Commissie Kunstenaars. De Commissie Kunstenaars kan via Artist@Work de verschillende aanvragen beheren, en activiteitenverslagen en statistieken produceren.

Artist@work kan door de bevoegde inspectiediensten gebruikt worden als controle-instrument.

Voorlopig is Artist@Work niet verplicht, de aanvragen en de registratie van prestaties/vergoedingen kunnen nog steeds gebeuren via papier. Er is één beperking: als de kunstenaarskaart via Artist@work is aangevraagd moet de registratie van prestaties/vergoedingen ook online gebeuren.

 

Bron:  Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de Programmawet van 24 december 2002, BS 6 mei 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.