Wat betekent het zomerakkoord voor uw personeelsbeleid?

Auteur: Yves Stox
Datum:

Het zomerakkoord van de regering-Michel heeft al heel wat inkt doen vloeien. De hervorming van de vennootschapsbelasting en de spaarfiscaliteit kregen steevast de meeste aandacht.

Partena Professional brengt u een ander overzicht. Onze leidraad: Wat betekent het zomerakkoord voor uw personeelsbeleid? Wij lijsten de belangrijkste maatregels voor de HR specialist op aan de hand van zes thema’s.

Wij hebben de maatregelen in zes thema’s onderverdeeld. Sommige maatregelen hebben een belangrijke impact op de onderneming, andere vooral voor individuele werknemers. (De maatregelen gericht op zelfstandigen en ambtenaren belichten we hier niet.)

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Thema 1 – Koopkracht en loonkost

Taxshift fase 2 en 3

Ondernemers

Verlaging werkgeversbijdragen tot 25% (bijzondere aandacht voor lage lonen)

2018-2019

Werknemers

Verhoging netto lonen

2018-2019

Bouwsector

Ondernemers

Vermindering arbeidskosten

2018-2019-2020

Startersjobs (werknemers van 18 tot 21 jaar)

Ondernemers

Vermindering arbeidskosten, (met behoud nettosalaris werknemer)

1 januari 2018

Wetenschappelijk onderzoek

Ondernemers

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ook voor bachelors

Niet gespecifieerd

Thema 2 – Flexibiliteit en competitiviteit

Interimarbeid

Ondernemers

Toelating voor alle sectoren

1 januari 2018

Uitbreiding flexi-jobs van horeca naar handel en gepensioneerden

Ondernemers

Werknemers

Brutoloon = nettoloon

Bijzondere werkgeversbijdrage van 25%

1 januari 2018

Deeleconomie

Ondernemers

 

Vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen tot 6,000 EUR per jaar

1 januari 2018

Vrijetijdswerk (naast het bestaande vrijwilligerswerk)

Ondernemers

Werknemers

Vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen tot 6,000 EUR per jaar

1 januari 2018

Studentenarbeid

Ondernemers

Studenten tussen 16 en 18 jaar

Ook op zondag

1 januari 2018

E-commerce: nachtwerk en zondagsarbeid(aanvulling bij de maatregel uit “Werkbaar en Wendbaar Werk”)

Ondernemers

Vereenvoudiging implementatie

1 januari 2018

Thema 3 – Nieuwe vormen van verloning

Winstdeelname van werknemers (naast de bestaande werknemersparticipaties)

Ondernemers

Werknemers

Premie tot 30% van de loonmassa,

Aantrekkelijk (para)fiscaal regime, eenvoudige procedure

Zonder verplichting voor werkgever

Telt niet mee voor de loonnorm

1 januari 2018

Vrij aanvullend pensioen

Werknemers

Financiering pensioen 3e pijler via inhouding op loon

Op vraag van de werknemer

Fiscaal gunstig regime

Niet gespecifieerd

Thema 4 – Einde arbeidsovereenkomst

“Proefperiode”

Ondernemers

Werknemers

Progressieve opbouw opzeggingstermijn van 1 week (<1 maand) tot 5 weken (<6 maand)

Niet gespecifieerd

Outplacement

Werknemers

Werknemer kan niet deelnemen aan outplacement wegens blijvende gezondheidstoestand: recht op integrale opzegvergoeding

Niet gespecifieerd

Bouwsector

Ondernemers

Werknemers

Opzegtermijnen: aanpassing afwijkend stelsel

1 januari 2014 (retroactief na uitspraak Grondwettelijk Hof)

Thema 5 – Bescherming en welzijn werknemers

Burn-out coach

Werknemers

Verplicht voor ondernemingen > 100 werknemers

1 januari 2018

Deconnecteren

Werknemers

Recht om te niet bereikbaar te zijn voor de werkgever buiten de arbeidstijd

1 januari 2018

Mystery calls

Werknemers

Strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Niet gespecifieerd

Thema 6 – Langer werken

Gedeeltelijk pensioen

Ondernemers

Werknemers

Combinatie pensioen en blijven werken mét opbouw bijkomende pensioenrechten

1 januari 2019

Oudere werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanvermindering

Werknemers

Vanaf 60 jaar: omschakeling van voltijds naar deeltijds (4/5e)

Vanaf 58 jaar: omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of omschakeling naar lichter werk

Vergoeding vrijgesteld van RSZ

- Toegekend door werkgever of sectoraal fonds

Niet gespecifieerd

U merkt dat terwijl de éne maatregel nieuw is, een andere een bestaande regelgeving verder uitrolt of een bestaand politiek engagement verder uitwerkt. Soms is een concrete datum van inwerkingtreding bekend, soms ook niet.

Alle maatregelen die de regering-Michel op 26 juli aankondigde hebben één ding gemeen. Ze zijn het resultaat van een politiek akkoord dat nog moet worden uitgewerkt in concrete wetteksten. Af en toe blijft het dus een beetje vaag. Wordt zeker en vast vervolgd.

Bron: http://www.premier.be/nl/documenten-%E2%80%93-persconferentie-begroting-hervormingen

Auteur: Yves Stox

09/08/2017