Waals Gewest: "Tremplin 24 mois +", een nieuwe steunmaatregel

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Waalse regering heeft een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor bepaalde sectoren die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Het gaat om de subsidie "Tremplin 24 mois +” (letterlijk vertaald: “Springplank 24 maanden +”).

Hij beoogt de aanwerving van langdurig werkzoekenden in sectoren waar een ernstig tekort aan personeel bestaat. De subsidie is slechts beschikbaar voor 600 voltijdse equivalenten in de loop van het jaar 2021.

De wettekst hierover is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Wijzigingen aan de maatregel zijn dus nog mogelijk.

Kunt u deze subsidie genieten?

U moet in een van de volgende 14 sectoren actief zijn:

 1. Goedgekeurde structuren die diensten verlenen aan personen die zich in een situatie van uitsluiting bevinden (diensten voor sociale integratie of sociale steunpunten);
 2. De diensten voor de opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen ("AHA");
 3. De erkende diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren;
 4. De volgende instellingen voor ouderen:
  1. De rustoorden
  2. De rust- en verzorgingstehuizen
  3. De serviceflats
  4. De centra voor avond- en/of nachtopvang en kortstondig verblijf;
 5. De residentiële diensten voor jongeren (S.R.J.) erkend door AVIQ of ONE;
 6. De residentiële nachtdienst voor volwassenen (S.R.N.A.);
 7. De residentiële diensten voor volwassenen (S.R.A.);
 8. De diensten voor huisvesting onder toezicht (S.L.S.);
 9. De jeugdopvangcentra (jeugdhuizen, o/ntmoetings- en huisvestingscentra en informatiecentra voor jongeren en van hun federaties);
 10. De residentiële diensten van “l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse”;
 11. De kinderopvangcentra (crèches, ONE-kinderdagverblijven);
 12. De buitenschoolse opvangoperatoren;
 13. De buurtwinkels, in de voedingssector, die minder dan 3 werknemers in dienst hebben;
 14. De bedrijven die actief zijn in de levensmiddelensector en waarvan de productie- en verkoopmethodes voldoen aan de definitie van "korte circuits". Onder "korte circuits" verstaan we een productie- en afzetmethode die bedoeld is om de producent in alle sectoren dichter bij de consument te brengen.

Wie kan voor u het recht openen op deze subsidie?

De werknemer die u aanwerft moet:

 • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige taalgebied;
 • ingeschreven zijn bij de FOREm als niet-werkende werkzoekende;
 • (op de dag voor zijn aanwerving) ten minste 24 maanden werkloos zijn geweest;
 • in de twee jaar voorafgaand aan zijn aanwerving:
  • een tewerkstelling hebben bekomen via artikel 60, §7 of 61 van de OCMW-wet;
  • OF een van deze opleidingen hebben genoten:
   • “PFI” van minstens 3 maanden;
   • Opleiding voor werkzoekenden van minstens 3 maanden via een “MIRE”;
   • Beroepsinlevingsovereenkomst van minstens 3 maanden;
   • Een opleiding “coup de poing pénuries”;
   • Alternerende opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door de FOREm of het IFAPME gedurende minstens 3 maanden
  • OF begeleid zijn geweest naar en in de tewerkstelling door een “MIRE” of een OCMW in het kader van "jobcoaching" voor bepaalde functies bij een in aanmerking komende werkgever die afhangt van AVIQ.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt € 1.000/maand. Dit bedrag wordt toegekend voor een voltijdse equivalent. Het wordt pro rata verminderd als uw werknemer deeltijds werkt.

De subsidie wordt u toegekend voor 24 maanden.

Deze subsidie kan worden gecumuleerd met een “Impulsion 12 mois +”-plan waaronder u een werkuitkering kan genieten die kan worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer.

Ze kan daarentegen niet worden gecumuleerd met de steun van SESAM, APE of het “Impulsion -25 ans”-plan.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Sinds 10 december 2020 is er op de website van de FOREm een online-formulier beschikbaar.

Onthoud dat u een formulier kan indienen, zelfs als u nog geen kandidaat voor een aanwerving heeft.

U kunt deze subsidie aanvragen voor maximaal twee VTE's.

Heeft u verplichtingen?

Wat u verplicht bent om te doen:

 • Met uw kandidaat een arbeidsovereenkomst van minstens 24 maanden in een minstens halftijds arbeidsstelsel sluiten. De arbeidsovereenkomst mag een overeenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn.
 • Zorgen voor de opleiding van de werknemer ten belope van minstens 40 uur/jaar tijdens de duur van de subsidie;
 • Als u de subsidie aanvraagt zonder dat u een kandidaat voor de aanwerving heeft, moet u overgaan tot de aanwerving binnen 6 maanden vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie. Doet u dat niet dan gaat de subsidie verloren;
 • Elk kwartaal bij de FOREm , voor elke werknemer, een overzicht van de prestaties voor het betreffende kwartaal indienen, met inbegrip van het rijksregisternummer, het aantal daadwerkelijk betaalde prestatiedagen, het totale aantal dagen dat in de DMFA-verklaring is opgenomen en de contractuele arbeidsregeling. De FOREm heeft een model van de verklaring opgesteld dat u zal moeten gebruiken om aan deze verplichting te voldoen.

 

Bron: FOREm; Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 10.12.2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.