Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (1): ‘Stimulans -25 jaar’

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De nieuwe steunmaatregelen voor de werkgelegenheid in het Waals Gewest treden in werking op 1 juli 2017. Er zijn 4 ‘stimulansmaatregelen’: Stimulans -25 jaar, Stimulans 12 maanden +, Stimulans inschakeling, Stimulans 55+.

De 3 eerste maatregelen zijn activeringsmaatregelen (= aftrek van een uitkering van het nettomaandloon). De 4e maatregel is een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Zoals we in onze infoflash van 18 april  hebben aangegeven, verstaan we onder ‘Waals Gewest’ het Franstalig Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap.  

U heeft echter toegang tot deze maatregel, ongeacht de plaats van uw maatschappelijk zetel of van uw bedrijfszetels. Die moeten niet noodzakelijk in het Franstalig Waals Gewest gelegen zijn om de maatregel ‘Stimulans -25 jaar’ te kunnen genieten.

In deze infoflash bespreken we in detail de maatregel ‘Stimulans -25 jaar’. Bepaalde informatie is afkomstig uit een ontwerp van besluit en wordt dus gegeven onder voorbehoud van publicatie van dat besluit in het Belgisch Staatsblad.  

Wie kan aanwerven?

Elke werkgever van de privésector (profit of non-profit) of de openbare sector kan deze maatregel genieten, behalve:

1° de universitaire onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een lid van het academische en wetenschappelijke personeel;

2° de andere onderwijsinstellingen die niet tot het universitair onderwijs behoren voor de aanwerving van een lid van het onderwijzend personeel;

3° de federale Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;

4° de Gemeenschappen of Gewesten, met uitzondering van een onderwijsinrichting voor een werknemer die niet bedoeld is in 1° en 2°;

5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

6° de instellingen van openbaar nut of de openbare instellingen die onder het gezag van de entiteiten bedoeld in 3° en 4° vallen, met uitzondering van:

 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare autonome ondernemingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare instellingen voor het personeel dat ze in dienst nemen als uitzendkracht om het ter beschikking te stellen van gebruikers;
 • de onderwijsinstellingen voor een werknemer die niet bedoeld is in 1° en 2°.

Wie aanwerven?

Opent het recht op de activering van de werkuitkering, de persoon die op de dag voor zijn indiensttreding gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waals Gewest. Het betreft de hoofdverblijfplaats die is opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente waar de jongere woonachtig is.
 • een jonge werkzoekende zijn, d.w.z.:
  • jonger dan 25 jaar zijn;
  • bij de Forem ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende. ‘Niet-werkend’ wil zeggen geen zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen, niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst en zich niet in een statutaire relatie bevinden.
 • laag of middengeschoold zijn, d.w.z.:
  • Laaggeschoold = de werkzoekende die geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of diploma heeft (= geen GHSO).
  • Middengeschoold = de werkzoekende die hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of diploma heeft (= hoogstens GHSO). De middengeschoolde jongere moet minstens 6 maanden werkloos zijn.

Welk voordeel?

Het voordeel voor de werkgever bestaat uit een activering van een werkuitkering: het kan een bedrag aftrekken van het nettomaandloon van de werknemer.

Dit percentage bedraagt:

Maandelijks bedrag van de werkuitkering voor een voltijdse

 Duur van de toekenning

€ 500

Van de 1e tot de 24e maand

€ 250

Van de 25e tot de 30e maand

€ 125

Van de 31e tot de 36e maand

De uitkering mag één keer toegekend worden voor een periode van 36 maanden, al dan niet onderbroken, bij een of meerdere werkgevers.  

Welke voorwaarden?

Ogenblik waarop aan de voorwaarden moet zijn voldaan

De voorwaarden met betrekking tot de leeftijd, de inschrijving als werkzoekende, het diploma en de niet-tewerkstelling moeten zijn vervuld op de dag voor de indiensttreding die het recht opent op de uitkering voor de periode van 36 maanden.

De voorwaarde van de hoofdverblijfplaats daarentegen moet vervuld zijn gedurende de volledige duur van de arbeidsovereenkomst(en) want dit is een oorzaak die de toekenningsperiode van de uitkering kan schorsen.

Oorzaken die de toekenningsperiode van de uitkering schorsen

De uitkering wordt niet betaald en de periode van 36 maanden stopt met lopen wanneer:

 • De overeenkomst wordt beëindigd;
 • De hoofdverblijfplaats van de werkzoekende niet meer in het Franstalig Waals Gewest is. We raden u daarom aan om uw werknemer die het recht opent op de maatregel ‘stimulans -25 jaar’ onmiddellijk op de hoogte te brengen van de gevolgen van een eventuele verhuis.

Voorbeeld: een werknemer komt in dienst op 1 augustus 2017. Zijn hoofdverblijfplaats is gelegen in Waver (Franstalig Waals Gewest). Hij voldoet aan de voorwaarden voor de maatregel ‘Stimulans -25 jaar’.

Op 1 oktober 2017 verhuist hij naar Brugge. Hij licht de RVA in op 10 oktober. De werkuitkering zal niet meer betaald worden vanaf december (d.w.z. de 1e dag van de 2e maand die volgt op de kennisname van de verhuis door de RVA).

Op 1 januari 2018 verhuist hij opnieuw naar Waver. Zijn recht op de werkuitkering wordt opnieuw geactiveerd wanneer hij zijn nieuwe uitkeringsaanvraag indient bij zijn betalingsinstelling. De werkgever kan de uitkering nog in mindering brengen gedurende de nog resterende activeringsperiode, in dit geval 32 maanden (36 maanden - de maanden augustus t.e.m. november). De periode van toekenning van de uitkering loopt niet in de maand december. De maand december wordt niet afgetrokken van de initiële periode van 36 maanden.  

Van zodra de Forem vaststelt dat opnieuw aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de schorsing stopgezet en wordt de werkuitkering opnieuw toegekend

Oorzaken die de toekenningsperiode van de uitkering beëindigen

De toekenningsperiode van de uitkering eindigt wanneer:

 • De toekenningsduur verstrijkt.
 • De werkzoekende 28 jaar wordt.

Welke formaliteiten?

Controle van de naleving van de voorwaarden

De werkgever controleert op www.leforem.be het statuut van de werknemer op de referentiedatum, d.w.z. op de dag voor de indiensttreding.

Als de werknemer bij meerdere werkgevers werkt in dezelfde toekenningsperiode van de uitkering is de dag voor de indiensttreding de dag voor de indiensttreding bij de werkgever die het recht op de uitkering heeft geopend.

Voorbeeld:

Werknemer A wordt op 1 augustus 2017 door werkgever X aangeworven met een halftijdse arbeidsovereenkomst. Hij opent het recht op de ‘Stimulans -25 jaar’ want op 31 juli 2017 voldoet hij aan de toekenningsvoorwaarden. De werknemer dient zijn uitkeringsaanvraag in bij de Forem (zie verder) en de periode van 36 maanden begint te lopen.

Op 1 december 2017 werft u dezelfde werknemer aan met een halftijdse arbeidsovereenkomst. De toekenningsvoorwaarden moeten vervuld zijn op 31 juli, de dag voor de indiensttreding die het recht op de uitkering opent.

Via www.leforem.be wordt u ingelicht dat u recht heeft op een uitkering voor een periode van 32 maanden (36 - 4 maanden). 

Vraag dus zeker aan de werknemer die u gaat aanwerven of hij al een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever heeft gesloten.

Via de link ‘consulter les droits aux aides à l’emploi’ ziet u welke Waalse steunmaatregel(en) mogelijk is (zijn) voor de aanwerving van de betreffende werknemer en het eventuele saldo van de 36 maanden activering van de maatregel ‘Stimulans -25 jaar’. Deze functionaliteit zal ten laatste op 1 juli 2017 beschikbaar zijn.

Druk dit scherm af en bezorg het aan uw Payroll Consultant zodat de Waalse steun elke maand correct in rekening kan worden gebracht.

Dit is echter niet voldoende op recht te hebben op de ‘Stimulans -25 jaar’. De werknemer moet een dossier openen door bij zijn betalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in te dienen.  

Uitkeringsaanvraag van de werknemer

De werknemer - en enkel hij - moet een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn betalingsinstelling. Zijn aanvraag moet vergezeld zijn van zijn arbeidsovereenkomst en de bijlage bij de arbeidsovereenkomst (in voorbereiding). Zijn aanvraag moet worden ingediend binnen 2 maanden volgend op de maand waarin de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. We raden u ten stelligste aan erover te waken dat de werknemer zijn aanvraag onverwijld bij zijn betalingsinstelling indient zodat het antwoord van de RVA over de toekenning of de weigering van de activering uw zo snel mogelijk toekomt.

Meerdere overeenkomsten

Indien u een werknemer opnieuw aanwerft of gelijktijdig meerdere overeenkomsten met hem sluit binnen een termijn korter dan 12 maanden, dan moet de werknemer geen nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij zijn betalingsinstelling. De informatie zal worden bezorgd via de ASR.

Meerdere werkgevers

Indien de werknemer al dan niet gelijktijdig bij meerdere werkgevers wordt tewerkgesteld, dan moet hij een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij zijn betalingsinstelling:

 • voor elke tewerkstelling;
 • op basis van de chronologische volgorde van de indiensttredingen bij deze verschillende werkgevers.

De toekenning van de uitkeringen start ten vroegste op de datum van indiensttreding bij de werkgever waarvoor de werknemer de eerste aanvraag heeft ingediend.

Voorbeeld: we hernemen het voorbeeld van hierboven.

De werknemer heeft zijn uitkeringsaanvraag voor zijn aanwerving bij werkgever A op 1 augustus 2017 niet ingediend. Wanneer u hem op 1 december 2017 aanwerft, dient de werknemer zijn uitkeringsaanvraag wel correct in. De periode van 36 maanden begint op 1 december en niet op 1 augustus want zijn eerste uitkeringsaanvraag geldt voor zijn aanwerving door uw onderneming.  

Antwoord van de RVA

Naar aanleiding van de uitkeringsaanvraag van de werknemer verwittigt de RVA u per brief wanneer de voorwaarden voor toekenning, schorsing (bv. in geval van verhuis in of buiten het Franstalig Waals Gewest), stopzetting of eventuele recuperatie van de werkuitkering zijn vervuld.

U moet een kopie van deze brief aan uw Payroll Consultant bezorgen.

Inwerkingtreding

De maatregel ‘Stimulans -25 jaar’ treedt in werking op 1 juli 2017.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16 maart 2017; Ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen.

Auteur: Anne Ghysels

16/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.