Waals Gewest: Restart shop-steunmaatregelen ingevolge de overstromingen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Na de overstromingen in Wallonië op 14 tot 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 kent het Waals Gewest herstelsteun toe aan handelaars die hun activiteit in hun beschadigde pand hebben hervat/zullen hervatten: Restart shop.

Maakt u aanspraak op Restart shop?

Om voor financiële steun in het kader van Restart shop in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn;
 • Een vestigingseenheid hebben op het grondgebied van een van de gemeenten die zijn getroffen door de overstromingen in juli 2021 (van 14 tot 16 juli en op 24 juli 2021);
 • Een activiteit hebben die bestaat uit de verkoop van goederen of het verrichten van diensten aan particulieren, met een etalage en waarbij rechtstreeks contact met de klanten noodzakelijk is. Onder ‘etalage’ verstaan we de etalage van een handelszaak die vanaf de openbare weg zichtbaar maakt welke artikelen er te koop zijn of welke diensten er worden verleend. Het begrip etalage dekt ook winkels gelegen in een winkelcentrum of een winkelgalerij;
 • Een vestigingseenheid hebben die gewoonlijk ten minste 5 dagen per week en ten minste 7 uur per dag voor het publiek toegankelijk is;
 • Een schadegeval bewijzen dat verband houdt met de overstromingen van juli 2021 (via uw schadeattest en een fotografisch verslag);
 • Uitgaven doen en betalen tussen 14 juli 2021 en 14 juli 2022 die verband houden met:
  • Het aantrekkelijker maken van de etalage;
  • Marketing en reclame met als doel de aantrekkelijkheid van de activiteit te verhogen;
  • De ontwikkeling van de informatica, met inbegrip van de creatie van een website met als doel de aantrekkelijkheid van de commerciële activiteit te verhogen;
  • De renovatie en de inrichting van het interieur van de beschadigde panden;
  • Roerende investeringen die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de uitoefening van de activiteit;
  • Het uithangbord van de vestigingseenheid;
 • De heropening van uw winkel moet plaatsvinden in de lokalen die getroffen werden door de overstromingen van juli 2021

Hoeveel bedraagt de Restart shop-steun?

De financiële steun bedraagt € 5.000. Hij wordt slechts één keer toegekend per vestigingseenheid die gevestigd is in het Waalse Gewest

Dit bedrag wordt u in één keer uitbetaald als u uw activiteit al heeft hervat.

Indien u na de overstromingen van juli 2021 niet heeft kunnen heropenen op het moment van de aanvraag van Restart shop, wordt het in twee schijven uitgekeerd:

 • een 1e schijf van € 2.500 op basis van de beslissing tot toekenning van Restart shop;
 • een 2e schijf op basis van een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke voor de onderneming waarin een datum voor de heropening van de onderneming wordt vastgesteld vóór de 12e maand volgend op de beslissing tot toekenning van Restart shop.

Wat moet u doen?

U moet uw aanvraag voor de Restart shop-herstelsteun indienen via het platform van het Waals Gewest.

Er zullen u verschillende documenten worden gevraagd, waaronder het schadeattest dat u bij uw verzekeringsmaatschappij hebt bekomen.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021 betreffende de toekenning van een herstelsteun aan de ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 tot 16 juli en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn erkend, BS 27.12.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.