Waals Gewest: nieuwe steunmaatregelen voor de werkgelegenheid vanaf 1 juli

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Waals Gewest zal haar steunmaatregelen voor de werkgelegenheid hervormen vanaf 1 juli 2017. Er worden drie nieuwe regionale maatregelen gecreëerd, federale maatregelen worden afgeschaft en andere worden gewijzigd of blijven onveranderd.

De Waalse steunmaatregelen zijn opgebouwd rond twee pijlers: ofwel een vermindering van de RSZ-bijdragen, ofwel een activering van een uitkering die kan worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer.

Onder Waals Gewest verstaan we het Franstalig Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap.

In deze infoflash geven we een algemeen beeld van deze hervorming. Elke maatregel zal in de loop van de komende weken in een aparte infoflash verder worden gedetailleerd.

Vermindering van de RSZ-bijdragen

Sinds 2014 is het Waals Gewest bevoegd voor alle verminderingen die overgedragen werden naar de Gewesten:

 • Jonge werknemers;
 • Oudere werknemers;
 • Langdurig werkzoekenden (Activa, DSP, Sine);
 • Werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering;
 • Gesubsidieerde contractuelen;
 • Mentors;
 • Huispersoneel;
 • Kunstenaars;

Sommige verminderingen behoren sinds de 6e staatshervorming niet meer tot de regionale bevoegdheid (eerste aanwervingen, horeca,...). We zullen die in deze infoflash dan ook niet bespreken.

Gewijzigde federale maatregel

De enige vermindering van RSZ bijdragen waaraan het Waals Gewest haar eigen toets geeft is de vermindering voor de oudere werknemers. Deze maatregel blijft behouden maar wordt wel gewijzigd door het Waals Gewest.

Afgeschafte federale maatregelen

Het Waals Gewest heeft de federale maatregelen afgeschaft voor:

 • de jonge werknemers (RSZ-vermindering + activering)
 • de langdurig werkzoekenden (Activa en doorstromingsprogramma) (RSZ-vermindering + activering)
 • de doelgroepvermindering voor werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering (werkgeversmaatregel)
 • de doelgroepvermindering voor het huispersoneel.      

De doelgroepvermindering voor de mentoren werd al afgeschaft op 1 oktober 2016 (zie infoflash van 30 augustus 2016).

Behouden federale maatregelen

Het Waals Gewest kondigt geen enkele wijziging aan op 1 juli 2017 voor de volgende maatregelen:

 • de doelgroepvermindering voor kunstenaars;
 • de doelgroepvermindering voor onthaalouders;
 • de doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen;
 • de maatregel voor langdurig werkzoekenden Sine (RSZ-vermindering + activering).

Activering

Het Waals Gewest voert drie nieuwe steunmaatregelen voor de werkgelegenheid in vanaf 1 juli 2017. Ze bestaan alle drie uit een activeringsmaatregel voor een uitkering die kan worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer. Deze uitkering zal door de ONEm of een uitbetalingskas aan de werknemer worden betaald.

Activering voor de doelgroepvermindering Jonge werknemers onder de 25 jaar

Deze maatregel geldt voor jonge werknemers die jonger zijn dan 25 jaar op de dag vóór hun indiensttreding. Zij moeten:

 • ofwel laaggeschoold zijn en sinds 1 dag ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende;
 • ofwel middengeschoold zijn en sinds 6 maanden ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende.

De jongere moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waals Gewest.

De werkgever kan gedurende 36 maanden elke maand een bedrag op het nettoloon van de werknemer inhouden (= activering van de uitkering).    

Activering voor de doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden (langer dan 12 maanden)

Deze maatregel werd gecreëerd voor de werkgever die een langdurig werkzoekende (langer dan 12 maanden) aanwerft die zijn hoofdverblijfplaats in het Franstalig Waals Gewest heeft.

De werkgever kan gedurende 24 maanden elke maand een bedrag op het nettoloon van de werknemer inhouden (= activering van de uitkering).    

Inschakelingscontract

Het inschakelingscontract is bedoeld om een jongere een eerstewerkervaring te bieden.

Dit contract kan dus worden gesloten voor jonge werkzoekenden:

 • die jonger zijn dan 25 jaar op de dag voor hun indiensttreding;
 • die sinds 18 maanden werkloos zijn;
 • die geen enkele beroepservaring hebben (geen arbeidsovereenkomst, geen zelfstandige in hoofdberoep, niet statutair);
 • die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waals Gewest.

Dit inschakelingscontract is een voltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd.

De werkgever kan gedurende 12 maanden elke maand een bedrag op het nettoloon van de werknemer inhouden (= activering van de uitkering).    

Formaliteiten

De werknemer kan een attest raadplegen/downloaden uit de databank die de FOREm heeft gecreëerd op www.leforem.be. Hij moet een exemplaar bezorgen aan de werkgever die hem aanwerft.

De werkgever waakt erover dat het attest gedateerd is op de dag voor de indiensttreding, want op die datum moet aan de voorwaarden zijn voldaan.

Cumulatie

Voor eenzelfde aanwerving kan de werkgever zowel een vermindering van zijn werkgeversbijdragen aan de RSZ (naast de structurele vermindering) als een van de drie activeringsmaatregelen genieten. Hij kan daarentegen geen twee activeringsmaatregelen cumuleren.

Inwerkingtreding

De hervorming van de steunmaatregelen in het Waals Gewest zal in werking treden op 1 juli 2017.

Voor sommige maatregelen wordt voorzien in overgangsmaatregelen. We zullen die bespreken in aparte infoflashes over de maatregelen in kwestie.  

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, B.S. 16.03.2017; Decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, B.S. 16.03.2017; Decreet van 2 februari 2017 tot opheffing, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma en van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages in het kader van de invoering van de regeling betreffende het inschakelingscontract, B.S. 16.03.2017; Ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen; Ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende het inschakelingscontract.

Auteur: Anne Ghysels

18/04/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.