Vrijwilligerswerk: enkele nieuwigheden!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Na een evaluatie van de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers door de Hoge Raad voor Vrijwilligers, zijn er aanpassingen aan deze wetgeving aangebracht.

Deze nieuwigheden zijn in werking getreden op 21 april 2019 en kunnen als volgt worden samengevat:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 op de bestuurders en mandatarissen van organisaties zonder winstoogmerk die hun mandaat kosteloos uitoefenen;
  • uitbreiding van de informatieverplichting van de organisatie die met vrijwilligers werkt: soort informatie die valt onder het beroepsgeheim, mogelijkheid om af te wijken van de vertrouwelijkheidsverplichting, discretieplicht, enz.;
  • indien de activiteit van de vrijwilliger het regelmatig vervoeren van personen betreft: afschaffing van de limiet van 2000 kilometer per jaar (herhaling: dit is de limiet  per vrijwilliger die geldt wanneer deze laatste de forfaitaire kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk en de terugbetaling van zijn werkelijke vervoerskosten combineert);
  • beperking van het bedrag van de werkelijke kosten tot het bedrag vastgelegd voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;
  • uitsluiting van de occasionele geschenken die de vrijwilliger ontvangt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis (Kerstmis, Sinterklaasfeest, enz.) uit de berekeningsbasis voor het bedrag van de (forfaitaire en werkelijke) kostenvergoeding;
  • onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt (behalve wanneer hij afstand doet van de onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen);
  • enz.

Bron: wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, B.S. 11 april 2019.