Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: de werknemer moet zich inschrijven als werkzoekende

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In geval van vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn moet de werkgever de werknemer voortaan inlichten over zijn verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven bij  een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Een werknemer die deze verplichting niet nakomt, loopt het risico te worden gestraft wat zijn recht op een werkloosheidsuitkering betreft.

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingsperiode: principes

De werkgever kan de werknemer met schriftelijke toestemming van de werknemer vrijstellen van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, maar blijft hem het overeengekomen loon onder de gebruikelijke voorwaarden betalen.

Daartoe stellen de partijen een overeenkomst op van vrijstelling van prestaties tijdens de opzegging: deze vermeldt niet alleen het akkoord van de partijen over de vrijstelling maar regelt ook de invoering ervan en verschillende andere aspecten zoals bijvoorbeeld: de duur van de vrijstelling (de volledige opzegging of een deel ervan), het behoud of niet van de bovenwettelijke voordelen, enz.

Verplichting om de werknemer te informeren

Wanneer de werkgever, in onderling overleg met de werknemer, hem vrijstelt van het verrichten van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, moet de werkgever de werknemer schriftelijk meedelen dat hij zich binnen een maand na de aanvang van de vrijstelling van prestaties moet inschrijven bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van het gewest waar hij zijn woonplaats heeft.

Deze informatieverplichting geldt vanaf 29 april 2019.

Sanctie voor de werknemer

Indien de werknemer zich niet inschrijft als werkzoekende binnen 2 maanden na de dag waarop hij of zij tijdens de opzeggingstermijn ten minste gedeeltelijk was vrijgesteld van prestaties, wordt hij of zij geacht vrijwillig werkloos te zijn geworden. Hierdoor kan hij gedurende 4 weken worden uitgesloten van een werkloosheidsuitkering.

Deze sanctie is van toepassing op werknemers die na 29 april 2019 zijn ontslagen.

Ons model "overeenkomst betreffende de vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn" werd aangepast: het informeert de werknemer voortaan over zijn verplichting om zich in te schrijven bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Contacteer Legal partners (02/549 30 10) om dit document te ontvangen.

Bronnen: wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, artikel 12, B.S. 19 april 2019; koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van de artikels 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 19 april 2019.