Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een Startbaanovereenkomst (SBO) in PC 124

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zijn werkgevers verplicht om een aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen, tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die onder de privé-sector vallen en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande jaar, zijn verplicht een bepaald percentage jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen.  Dat aantal stemt voor de profitsector overeen met 3 % en voor de non-profitsector met 1,5 % van het personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande jaar, moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

Door de wet betreffende de SBO's kan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de sectoren die dat vragen een volledige vrijstelling toekennen van de tewerkstellingsverplichting. Die vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

PC 124 heeftgebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC 124 vallen, worden vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen. De vrijstelling is geldig vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2015.

Opgelet!

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC 124 vallen, worden volledig vrijgesteld. Dat is zelfs het geval wanneer ze bedienden tewerkstellen en wanneer hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bron: Ministerieel besluit van 30 april 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen, B.S. 11.05.2015.  

Auteur: Anne Ghysels

27/05/2015