Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een Startbaanovereenkomst (SBO) in PC 140.03, 118 & 220 en 327.01

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen, tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De PC’s 140.03 (paritair subcomité voor de ondernemingen van het goederenvervoer en -behandeling voor derden), 118 en 220 (ondernemingen van de voedingsnijverheid) en 327.01 (paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte en sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die afhangen van PC nr. 140.03, 118 of 327.01 voor hun arbeiders en/of 220 of 327.01 voor hun bedienden zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. De vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC nr. 140.03 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bronnen: Ministerieel besluit van 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden, BS 29.08.2018; Ministerieel besluit van 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220), BS 29.08.2018; Ministerieel besluit van 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, BS 29.08.2018.

Auteur: Anne Ghysels

06/09/2018