Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een startbaanovereenkomst (SBO) in PC 124, 126, 118 en 220, 120 en 214, 129 en 221

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 19/07/2022 - 10:12
Laatste update: 19/07/2022 - 10:14

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. Tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De volgende paritaire comités hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid:

  • PC 124 (paritair comité voor het bouwbedrijf)
  • PC 126 (paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking)
  • PC 118 en 220 (paritaire comités voor de voedingsnijverheid)
  • PC 120 en 214 (paritaire comités voor de textielnijverheid)
  • PC 129 en 221 (paritaire comités voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en de papiernijverheid)

De werkgevers die voor hun arbeiders vallen onder het paritair comité 124, 126, 118, 120 of 129 en voor hun bedienden onder het paritair comité 220, 214 of 221 zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. Deze vrijstelling geldt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.

Opgelet!

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC 124 of 126 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

 

Bronnen:

  • Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124), BS 28.06.2022;
  • Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126), BS 28.06.2022;
  • Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220), BS 28.06.2022;
  • Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214), BS 28.06.2022;
  • Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221), BS 28.06.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.