Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een startbaanovereenkomst (SBO) in PC 140.01, 140.03 en 327.01

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. Tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De PC's nr. 140.01 (autobussen et autocars), 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) en 327.01 (beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap) hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die voor hun arbeiders afhangen van PC nr. 140.01 en 140.03 en voor hun arbeiders en bedienden van PC nr. 327.01 zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. Deze vrijstelling geldt:

  • Voor PC nr. 140.01: van 1 januari 2014 tot 31 december 2015;
  • Voor PC nr. 140.03: van 1 januari 2014 tot 31 december 2015;
  • Voor PC nr. 327.01: van 1 januari 2012 tot 31 december 2015.

Opgelet!

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC nr. 140.01 of 140.03 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bronnen:

  • Ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, B.S. 29.10.2015;
  • Ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, B.S. 29.10.2015;
  • Ministerieel besluit van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, B.S. 05.11.2015;
  • Ministerieel besluit van 10 september 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, B.S. 22.09.2015.

Auteur: Anne Ghysels

25/11/2015