Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen – Toelichting bij de berekening van de termijn van 48 maanden

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De programmawet van 26 december 2015 brengt een wijziging aan in de berekening van de termijn van 48 maanden die van toepassing is bij de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen.

Ter herinnering

Ter ondersteuning van jonge ondernemers heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een specifieke maatregel ingevoerd m.b.t. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor kmo's die jonger zijn dan 4 jaar (artikel 275/10 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992).

Deze maatregel is in werking getreden op 1 augustus 2015.

Berekening van de termijn van 48 maanden

Volgens de bepalingen van de voormelde programmawet, moest de termijn van 48 maanden berekend worden in dagen ('van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste') vanaf het ogenblik van de eerste inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen door een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Teneinde de berekening van deze termijn te vereenvoudigen, bepaalt de programmawet van 26 december 2015 dat deze periode aanvangt op de eerste dag van de maand volgend op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een concreet voorbeeld: indien de eerste inschrijving gebeurt op 10 februari 2016, dan zal de termijn van 48 maanden aflopen op 28 februari 2020 (in plaats van op 9 februari 2020 volgens de oude regel).

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding werd bepaald op dezelfde datum als de oorspronkelijke tekst, meer bepaald op 1 augustus 2015 (met terugwerkende kracht).

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2015, B.S. 30 december 2015, Ed.2.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

20/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.