Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de sportwereld: minder voordelig in 2022!

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal expert)
Datum:

Het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat van toepassing is op de bezoldigingen van sportbeoefenaars werd op 1 januari 2022 verminderd tot 75% van de ingehouden voorheffing. Wanneer de sportbeoefenaar ten minste 26 jaar oud is, moet 55% van het bedrag van deze vrijstelling besteed worden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars.

Ter herinnering

De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die bezoldigingen betalen of toekennen aan sportbeoefenaars, kunnen ervan vrijgesteld worden een deel van die bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten. 

Wanneer de vrijstelling geldt voor de bezoldigingen van sportbeoefenaars die op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling wordt gevraagd de leeftijd van 26 jaar bereikt hebben, moet een gedeelte van die vrijstelling besteed worden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars.

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, voorziet de regelgeving in bepaalde formaliteiten (aangiften 274, nominatieve lijsten, het bewijs dat de sportbeoefenaars tijdens de hele periode waarop de vrijstelling betrekking heeft, beantwoorden aan de voorwaarden en dat de bedragen werkelijk besteed werden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars, ...)

Van 80 naar 75%

Sinds 1 januari 2022 is het bedrag van de vrijstelling verlaagd van 80 naar 75%. De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing die bezoldigingen betalen of toekennen aan sportbeoefenaars kunnen dus een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen van 75% van het bedrag van de genoemde bedrijfsvoorheffing. De bezoldigingen komen enkel voor de vrijstelling in aanmerking in de mate dat gedurende de periode waarop de vrijstelling betrekking heeft, de sportbeoefenaars aan wie deze bezoldigingen werden betaald, sportprestaties hebben geleverd voor de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing.

Bijkomende voorwaarde voor sportbeoefenaars van 26 jaar

Wanneer de vrijstelling geldt voor de bezoldigingen van sportbeoefenaars die de leeftijd van 26 jaar bereikt hebben, moet 55% (in plaats van 50% tot 31 december 2021) van deze vrijstelling besteed worden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars die de leeftijd van 23 jaar nog niet bereikt hebben. De leeftijdsvoorwaarden worden gecontroleerd op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling wordt gevraagd. Deze bestedingsverplichting moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet uiterlijk plaatsvinden op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling werd gevraagd. Bij het verstrijken van deze termijn moeten de niet bestede bedragen gestort worden in de Schatkist, verhoogd met nalatigheidsintresten.

Kort samengevat, twee wijzigingen

Sinds 1 januari 2022:

  • Het bedrag van de vrijstelling bedraagt 75% (in plaats van 80%) van de bedrijfsvoorheffing;
  • De verplichting om bedragen te besteden, werd verhoogd naar 55% (in plaats van 50%) van het bedrag van de vrijstelling.

Bron: Programmawet van 27 december 2021, B.S. 31 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.