Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers (2014)

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De bezoldigingen
van bepaalde jonge werknemers zijn in het vierde kwartaal van 2014 vrijgesteld
van bedrijfsvoorheffing.

Om deze
vrijstelling te genieten moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

 1. Het
  moet gaan om een jonge werknemer die
  voldoet aan de bepalingen bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 1° tot 3° van
  het KB van 25 november 1991
  houdende de werkloosheidsreglementering, dit
  wil zeggen:
  • niet
   meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • bepaalde
   studies beëindigd hebben, meer bepaald studies met een volledig leerplan van de
   hogere of  lagere secundaire cyclus van
   het technisch of beroepsonderwijs, of een leertijd, of een getuigschrift hebben
   ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • alle
   activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of
   opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met
   volledig leerplan.
 2. De
  jonge werknemer moet aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2014.
  Voor een aanwerving in september geldt deze maatregel bijgevolg niet.
 3. Het maandelijks belastbare loon mag niet hoger zijn dan € 2.700.

De vrijstelling
geldt vanaf de maand van aanwerving (oktober, november of december) tot het
einde van het kalenderjaar 2014. Vanaf 1 januari 2015 moet er
bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de bezoldigingen.

Bron: Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot
wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 18
december 2013.

Auteur: Peggy Criel

03/10/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.