Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: procedure adviesaanvraag

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Indien een werkgever wenst te weten of zijn onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of –programma’s voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, kan hij een adviesaanvraag indienen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid). De procedure en de modaliteiten van de adviesaanvraag ontbraken echter nog. Deze werden recent via een koninklijk besluit uitgewerkt.

Zoals besproken in onze infoflash van 7 januari 2014 traden op 1 januari 2014 verschillende veranderingen in werking met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze nieuwigheden waren:

 • de invoeging van een definitie van onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of –programma’s;
 • de verplichte naleving van een aanmeldingsprocedure van de projecten of programma’s bij de POD Wetenschapsbeleid;
 • de mogelijkheid tot het indienen van een adviesaanvraag bij de POD Wetenschapsbeleid.

Om na te gaan of onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's (en indien nodig, diploma's) beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden en vereisten, kan een adviesaanvraag worden gericht aan de POD Wetenschapsbeleid. Zowel een onderneming als de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) kan een dergelijke adviesaanvraag indienen. De procedure en modaliteiten van de adviesaanvraag werden uitgewerkt in het koninklijk besluit van 23 maart 2014 en verschillen naargelang de aanvrager van het advies.

 • Procedure en modaliteiten voor ondernemingen

De onderneming moet de adviesaanvraag hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, richten aan de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

De adviesaanvraag moet vergezeld zijn van minstens de volgende elementen:

 • de identiteit van de aanvrager en in voorkomend geval, die van de betrokken partijen;
 • de beschrijving van de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s waarvoor het advies wordt gevraagd;
 • elementen die kunnen aantonen dat het project of programma fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel zou hebben;

en/of,

 • de volledige identiteit van de werknemer (alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer);
 • elementen die aantonen dat de werknemer zal tewerkgesteld zijn in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of programma’s;
 • in voorkomend geval, elementen die aantonen dat de betrokken werknemer over een diploma beschikt dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Binnen een termijn van één maand die aanvangt de dag na ontvangst van de aanvraag, controleert de POD Wetenschapsbeleid of de aanvraag volledig is. Indien nodig wordt bijkomende informatie of uitleg opgevraagd bij de aanvrager.

De POD Wetenschapsbeleid deelt zijn advies mee binnen een termijn van drie maanden die aanvangt de dag nadat de aanvraag wordt geacht volledig te zijn. In onderling overleg tussen de POD Wetenschapsbeleid en de aanvrager kan deze termijn worden aangepast.

Een afschrift van het advies wordt toegezonden aan de FOD Financiën.

Het advies dat wordt gegeven is een bindend en definitief advies, zowel voor de aanvrager, als voor de FOD Financiën.

 • Procedure en modaliteiten voor de FOD Financiën

De FOD Financiën moet zijn aanvraag elektronisch richten aan de POD Wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid geeft zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van één maand na de ontvangt van de aanvraag een advies dat bindend is voor de FOD Financiën.

Een afschrift van het advies wordt toegezonden aan de betrokken werkgever.

Met betrekking tot de verplichte naleving van een aanmeldingsprocedure voegt het koninklijk besluit dat de procedure en de modaliteiten van de adviesaanvraag vastlegt, nog een nieuwigheid toe. Het bepaalt immers dat de betrokken werkgever het bewijs van aanmelding van de projecten of programma’s bij de POD Wetenschapsbeleid ter beschikking van de administratie moet houden.

De procedure en modaliteiten van de adviesaanvraag traden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014.

Onze experts staan ter beschikking voor al uw vragen over de toekenning van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U kan ze contacteren via legal@partena.be.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2753, §§ 2 en 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 31 maart 2014.

Auteur: Peggy Criel

23/04/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.