Vraag aan een expert: Wat met ziekte of ongeval tijdens de vakantieperiode

Auteur: Brecht Vermeersch
Datum:

Met de zomermaanden voor de deur zullen ook dit jaar duizenden werknemers zonnigere oorden opzoeken. Voor velen een periode om tot rust te komen en zorgeloos te genieten, maar wat indien een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? Worden de geplande vakantiedagen van de werknemer automatisch omgezet in ziekte? Wat als de werknemer tijdens een fietstocht valt of tijdens een rit met de quad zijn voet breekt? Wanneer dient de werkgever in te staan voor de betaling van het gewaarborgd loon?

Arbeidsongeschiktheid voor of tijdens de vakantie?

Een werknemer die ziek wordt of een privé-ongeval heeft voordat zijn vakantie van start gaat, zal deze vakantiedagen na zijn arbeidsongeschiktheid nog kunnen opnemen. Deze dagen gaan dus niet verloren en de werkgever zal voor deze dagen bovendien gewaarborgd loon moeten betalen.

Valt het begin van de arbeidsongeschiktheid echter tijdens de vakantie, dan verliest de werknemer deze vakantiedagen. Indien de periode van ongeschiktheid echter langer duurt dan de periode van vakantie zal de werkgever het gewaarborgd loon moeten betalen voor het eventuele saldo van de 30 kalenderdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid.

Verwittigingsplicht voor de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid?

Indien de werknemer niet in staat is om te werken wegens ziekte of ongeval moet hij zijn werkgever zo snel mogelijk verwittigen, ook indien de arbeidsongeschiktheid zich in het buitenland voordoet. Het excuus dat de werknemer niet in de mogelijkheid was om zijn werkgever te verwittigen wordt gelet op de hedendaagse communicatiemiddelen doorgaans niet aanvaard: telefoon, sms, e-mail, fax, via een familielid of collega, etc. de verwittiging door de werknemer kan op vele manieren gebeuren.

Daarnaast kan de werkgever een geneeskundig attest vragen van de werknemer indien de werknemer daartoe wordt verplicht in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. De werkgever dient dit attest binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek in zijn bezit te hebben, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement deze termijn verlengt.

Uit het attest van de arts zal moeten blijken dat het om een arbeidsongeschiktheid gaat, wat de verwachte duurtijd van de ongeschiktheid zal zijn en of de werknemer zich, met het oog op een controle, buitenshuis mag begeven.

Bezorgt de werknemer geen doktersattest of dient hij het attest laattijdig in, dan kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen van ongeschiktheid voor de overhandiging of verzending van het attest.

Controle in het buitenland: is dit mogelijk?

Een werkgever die twijfelt aan de echtheid van de ziekte of het ongeval kan zijn werknemer laten controleren door een controlearts. De werknemer moet de nodige maatregelen nemen om dergelijk onderzoek mogelijk maken. Dit houdt onder meer in dat de werknemer moet meedelen aan de werkgever waar hij gecontroleerd kan worden indien hij tijdelijk niet op zijn gewoonlijke adres verblijft.

In het geval dat de werknemer dus in het buitenland op vakantie is, moet hij zijn adres ter plaatste meedelen aan de werkgever, hetgeen veelal niet gebeurt. Laat de werknemer dit na te doen dan beschikt de werkgever enkel over het gekende adres in België. Indien de controlearts op dit adres geen controle kan uitvoeren omdat de werknemer afwezig is, dan kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen.

Wat zijn de regels bij sportevenementen en bij roekeloos gedrag?

In sommige gevallen zal de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn. Dat is het geval indien de werknemer een sportongeval heeft opgelopen. Dit is een ongeval dat gebeurt naar aanleiding van een lichaamsuitoefening die de werknemer uitvoert tijdens een sportcompetitie of evenement waarvoor de organisator toegangsgeld ontvangt en de deelnemers in om het even welke vorm loon ontvangen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de werknemer die in het weekend voetbalt, met deze hobby enkele euro’s bijverdient en tijdens een match zijn sleutelbeen breekt. Voor een ongeval tijdens een ritje met de mountainbike of met de quad tijdens de vakantie zal de werkgever in principe dus wel gewaarborgd loon moeten betalen.

Daarnaast dient de werkgever geen gewaarborgd loon te betalen aan de werknemer indien hij kan bewijzen dat de werknemer een zware fout heeft begaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer in duidelijk dronken toestand met een quad tegen een boom rijdt en hierdoor zijn voet breekt.

Auteur: Brecht Vermeersch

09/07/2015