Voordelen toegekend door een buitenlandse groepsvennootschap: wijzigingen op fiscaal vlak

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Ontvangen uw werknemers of bedrijfsleiders voordelen toegekend door een buitenlande groepsvennootschap? Hou er dan rekening mee dat u voortaan verplicht bent om bedrijfsvoorheffing in te houden en de voordelen op te nemen op een fiscale fiche. Het Parlement stemde recent in met deze wijzigingen maar de wet moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Context

In een internationale groep van vennootschappen komt het weleens voor dat buitenlandse moeder- of zustervennootschappen voordelen (bezoldigingen of voordelen van alle aard zoals bv. RSU’s, stock options, …) rechtstreeks toekennen aan werknemers of bedrijfsleiders in dienst van een Belgische dochter- of zustervennootschap. Tot nu leidde de toekenning van deze voordelen in de regel niet tot verplichtingen op fiscaal vlak in België zoals de inhouding van bedrijfsvoorheffing of het vermelden van de voordelen op de fiscale fiche. Niet voor de Belgische werkgever en ook niet voor de buitenlandse groepsvennootschap.

Wanneer er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden en de voordelen niet worden opgenomen op een fiscale fiche ontsnappen de voordelen aan belastingheffing als de betrokken werknemers of bedrijfsleiders de voordelen niet zelf spontaan opnemen in hun belastingaangifte.

Om deze reden werd een nieuwe verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor de Belgische werkgever. Hij zal de voordelen voortaan ook moeten opnemen op een fiscale fiche.

Verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing

Vanaf 1 maart 2019 is de Belgische werkgever verplicht bedrijfsvoorheffing in te houden op de voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap die verbonden is met de Belgische vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze verplichting geldt enkel wanneer de toekenning van de voordelen gebeurt wegens of naar aanleiding van de tewerkstelling van de werknemer of de bedrijfsleider bij de Belgische vennootschap.

Verplichting tot vermelding op een fiscale fiche

Voor de maanden januari en februari 2019 is er geen verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing. Opgelet echter want de voordelen toegekend door een buitenlandse verbonden vennootschap tijdens deze periode aan de werknemers of bedrijfsleiders van een Belgische werkgever moeten wel worden vermeld op een fiscale fiche.

Voor de voordelen toegekend vanaf 1 maart 2019 ontstaat automatisch een ficheverplichting aangezien op deze voordelen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Het model van de fiche zal door de FOD Financiën worden opgesteld en zal langs elektronische weg moeten worden ingediend voor 1 maart 2020.

Neem contact met ons op

We raden u aan om u te laten begeleiden bij de invoering van de nieuwe fiscale verplichtingen. Vergeet trouwens ook niet dat op sociaal vlak de RSZ recent de interpretatie van het begrip ‘loon’ uitbreidde (raadpleeg hiervoor onze infoflash van 23 januari 2019). Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. U kan uw vragen sturen naar legalpartners@partena.be.

Bron: Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 3424.