Voordeel van alle aard - kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een gedeelte ervan

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer de werkgever kosteloos een onroerend goed (of een gedeelte ervan) ter beschikking stelt van een werknemer, dan vormt dit een belastbaar voordeel van alle aard. De waarde van het voordeel wordt forfaitair vastgesteld.

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon zal de waarde van het voordeel voor het bebouwd onroerend goed gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (1).

Indien de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon, wordt het voordeel als volgt berekend:

Bedrag van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen

Formule voor de berekening van het voordeel van alle aard

≤  € 745

Geïndexeerd kadastraal inkomen (1) x 100/60 x 1,25

> € 745

Geïndexeerd kadastraal inkomen (1) x 100/60 x 3,8

(1) De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 1,6813 voor het inkomstenjaar 2013. 

Bron: Administratie van Fiscale Zaken – Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2014, B.S. 22 januari 2013. 

Auteur: Peggy Criel

11/02/2013