Voordeel van alle aard bedrijfswagen: waar blijven de referentie-CO2-uitstoten 2013?

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel van inkomstenjaar 2013 correct te berekenen ontbreekt echter nog, namelijk de referentie-CO2-uitstoten.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Meer uitleg omtrent deze forfaitaire berekeningswijze vindt u terug in onze infoflash van 4 juni 2012.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Voor het jaar 2012 bedroeg deze referentie-CO2-uitstoot:

- 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;

- 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt van de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar zal via een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar worden vastgelegd.  Deze referentie-CO2-uitstoten worden bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. Voor het inkomstenjaar 2013 betekent dit concreet dat de gemiddelde CO2-uitstoot van 2012 wordt vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Tot op heden zijn de referentie-CO2-uitstoten voor het inkomstenjaar 2013 niet verschenen in een koninklijk besluit. De belastingsadministratie aanvaardt dat we, in afwachting van de publicatie van de referentie-CO2-uitstoten 2013, gebruik maken van degenen die in 2012 van toepassing waren.

Via de Unie van erkende Sociale Secretariaten werd een persbericht verspreid waarbij het probleem van de late bekendmaking van de referentie-CO2-uitstoten werd aangekaart. Een probleem dat zich trouwens elk jaar zou kunnen voordoen aangezien de belastingsadministratie de gegevens omtrent de gemiddelde CO2-uitstoten van het voorgaande jaar pas in de loop van de maand februari ontvangt.

Naar aanleiding van het verschijnen van dit persbericht heeft het kabinet van de Minister van Financiën volgende informatie meegedeeld:

- de referentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens zou in 2013 niet wijzigen;

- de referentie-CO2-uitstoot voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor zou stijgen van 115 g/km naar 116 g/km.  Dit wil zeggen dat werknemers en bedrijfsleiders die een bedrijfswagen met benzine-, lpg- of aardgasmotor ter beschikking kregen, hun belastbaar voordeel zullen zien dalen aangezien het CO2-percentage daalt.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km.

In afwachting van de publicatie van het K.B. met de referentie-CO2-uitstoten 2013 wordt een CO2-percentage van 6 % (= 5,5 % + [(120 – 115) x 0,1] %) toegepast. 

Indien de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor wordt opgetrokken naar 116 g/km zal het CO2-percentage 5,9 % ( = 5,5 % + [(120 – 116) x 0,1] %) bedragen.

De voormelde informatie wordt onder voorbehoud meegedeeld aangezien ze pas definitief wordt eenmaal het koninklijk besluit met de referentie-CO2-uitstoten 2013 verschijnt.

Voorlopig is het nog onduidelijk welke impact de bekendmaking van de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor de wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor zal hebben op de loonberekeningen van de voorbije maanden van 2013.

In het voorontwerp van koninklijk besluit werd voorzien om deze wijziging, op vlak van bedrijfsvoorheffing, pas te laten ingaan op 1 april 2013. Dit wil zeggen dat de bedrijfsvoorheffing voor de eerste drie maanden van 2013 niet zou mogen worden gewijzigd. Op de fiscale fiche zou er daarentegen een belastbaar voordeel  moeten verschijnen dat rekening houdt met de nieuwe referentie-CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2013.

Het is echter nog afwachten of deze bepaling in het definitieve koninklijk besluit zal worden opgenomen.

We volgen deze materie op de voet en informeren u van zodra we over bijkomende informatie beschikken.

Auteur: Peggy Criel

18/03/2013