Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers: bijkomende voorwaarde

Auteur: Els Poelman
Datum:

Werkgevers die oudere werknemers op inactief zetten met behoud van loon zullen geen beroep meer kunnen doen op deze doelgroepvermindering.

Achtergrond

Sommige werkgevers sluiten met hun oudere werknemers een overeenkomst waarbij deze, met behoud van (een gedeelte van) hun loon, vrijgesteld worden van prestaties. Recent is daarover uitvoerig bericht in de pers.

Que sociale bijdragen heeft dat een averechts effect. Omdat de dmfa nog steeds bezoldigde dagen en loon bevat is de doelgroepvermindering oudere werknemers  toepasbaar, terwijl die vermindering net bedoeld is om 55-plussers aan het werk te houden.

De Vlaamse regering zal hier paal en perk aan stellen door dergelijke scenario’s uitdrukkelijk uit te sluiten van de doelgroepvermindering.

Nieuwe voorwaarde

Werkgevers van de profitsector hebben sinds juli 2016 recht op een Vlaamse vermindering voor hun oudere werknemers die:

  • tewerkgesteld worden in het Vlaams Gewest;
  • minstens  55 jaar zijn op het einde van het toepassingskwartaal;
  • een voltijds referte-kwartaalloon verdienen lager dan € 13.400,00

Daaraan wordt toegevoegd dat de oudere werknemer in het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties moet leveren, behalve in twee gevallen:

  • schorsingen conform de Arbeidsovereenkomstenwet (ziekte, vakantie, klein verlet enz…);
  • toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn.

Oudere werknemers die gedurende een volledig kwartaal vrijgesteld zijn van effectieve prestaties, zonder dat het gaat om één van beide uitzonderingen, zullen voor dat kwartaal de Vlaamse doelgroepvermindering verliezen.

Inwerkingtreding

De nieuwe voorwaarde gaat in de eerste dag van het kwartaal volgend op publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien het decreet met de aanpassing nog in de ontwerpfase zit is de ingangsdatum onzeker, maar het wordt ten vroegste 1 oktober 2017.

Controle

De RSZ zal de nieuwe voorwaarde evalueren bij registratie van de dmfa.  

.. en de andere regio’s?

De verstrenging is voorlopig beperkt tot het Vlaams Gewest. De doelgroepverminderingen oudere werknemers van resp. het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest blijven toepasbaar bij vrijstelling van prestaties met behoud van loon.

Bron: Voorontwerp van Decreet houdende wijziging van artikel 339 van de Programmawet van 24 december 2002.

Auteur: Els Poelman

28/08/2017