Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers vanaf 2020

Auteur: Els Poelman (Legal expertise)
Datum:

Middengeschoolde jongeren aangeworven na 31 december 2019 geven geen recht meer op de Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers.

Nieuw vanaf 1 januari 2020

Deze Vlaamse doelgroepvermindering is in 2016 ingevoerd als steunmaatregel voor laag- en middengeschoolde jongeren.

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2020 komen enkel nog laaggeschoolde jongeren (geen diploma secundair onderwijs) in aanmerking. Middengeschoolde jongeren (hoogstens diploma secundair onderwijs) aangeworven tot 31 december 2019 komen in een overgangsregeling en verliezen niets: hun vermindering wordt na 31 december 2019 verdergezet tot de voorziene 8 kwartalen uitgeput zijn.   

Welke jongeren?

De jongere voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. de tewerkstelling is gekoppeld aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
  2. de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
  3. de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst
  4. de werknemer is laaggeschoold , d.w.z. heeft geen diploma secundair (scholingsvoorwaarde voor aanwervingen vanaf 1 januari 2020)
  5. de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
  6. het referte-kwartaalloon is lager dan € 7.500,00 (aanwervingskwartaal + 3 kwartalen) resp. € 8.100,00 (volgende kwartalen)

Vermindering laaggeschoolde jongeren

De vermindering is niet beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (voor de profitsector is dat 25,00% op het brutoloon) gedurende het aanwervingskwartaal en de 7 volgende kwartalen..

Bron:  Ontwerp van (Vlaams) decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020