Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers vanaf 2020

Auteur: Els Poelman (Legal expertise)
Datum:

Middengeschoolde jongeren aangeworven na 31 december 2019 geven geen recht meer op de Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers.

Nieuw vanaf 1 januari 2020

Deze Vlaamse doelgroepvermindering is in 2016 ingevoerd als steunmaatregel voor laag- en middengeschoolde jongeren.

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2020 komen enkel nog laaggeschoolde jongeren (geen diploma secundair onderwijs) in aanmerking. Middengeschoolde jongeren (hoogstens diploma secundair onderwijs) aangeworven tot 31 december 2019 komen in een overgangsregeling en verliezen niets: hun vermindering wordt na 31 december 2019 verdergezet tot de voorziene 8 kwartalen uitgeput zijn.   

Welke jongeren?

De jongere voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. de tewerkstelling is gekoppeld aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
  2. de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
  3. de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst
  4. de werknemer is laaggeschoold , d.w.z. heeft geen diploma secundair (scholingsvoorwaarde voor aanwervingen vanaf 1 januari 2020)
  5. de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
  6. het referte-kwartaalloon is lager dan € 7.500,00 (aanwervingskwartaal + 3 kwartalen) resp. € 8.100,00 (volgende kwartalen)

Vermindering laaggeschoolde jongeren

De vermindering is niet beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (voor de profitsector is dat 25,00% op het brutoloon) gedurende het aanwervingskwartaal en de 7 volgende kwartalen..

Bron:  Ontwerp van (Vlaams) decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.