Vlaamse aanwervingsincentive: duidelijkheid over gelijkgestelde periodes en verlengde aanvraagtermijn

Auteur: Els Poelman
Datum:

Een recent uitvoeringsbesluit regelt de laatste punten van de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, gelanceerd op 1 januari 2017. Toepassingsregels en procedure zijn nu volledig.

Gelijkstelling met inschrijving als werkzoekende

Om recht te geven op de incentive moet de nieuw aangeworvene minstens twee jaar bij de VDAB zijn ingeschreven als niet-werkend werkzoekende.

Volgende periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met een inschrijving als niet-werkend werkzoekende:

  • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
  • detentie;
  • onderbreking van de inschrijving als werkzoekende gedurende maximum drie maanden

Verlenging aanvraagtermijn in 2017

Het uitvoeringsbesluit bevestigt de verlengde aanvraagtermijn, die eerder op de website van het Departement Werk en Sociale Economie was aangekondigd maar plaatst de eerste vervaldatum op 1 augustus (in plaats van op 31 juli).

De uiterste aanvraagdatum is dus:  

  • voor aanwervingen van 1 januari tot en met 1 mei 2017: 1 augustus 2017;
  • voor latere aanwervingen: drie maanden na aanwerving

Timing van de goedkeuring van de aanvragen

Voor (volledige) aanvragen ingediend tot 30 juni 2017 beslist de VDAB uiterlijk op 1 augustus 2017 over de goedkeuring/weigering van de incentive.

Volledige aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2017 doorlopen de gewone procedure, met goedkeuring/weigering binnen de maand.

Bron: Ministerieel Besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2 § 1, tweede lid, artikel 6 § 2, tweede lid en artikel 8, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, B.S. 13 juni 2017.

Zie ook onze infoflashes van 14 februari, 2 maart, 24 april en 19 mei 2017.

Auteur: Els Poelman

27/06/2017