Vlaams opleidingsverlof: wat zijn de regels vanaf 1 september 2019?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Alles weten over het Vlaams opleidingsverlof (VOV)?

Download onze whitepaper

Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van betaald educatief verlof aan de gewesten overgedragen.

In het Vlaams Gewest wordt het betaald educatief verlof vanaf 1 september 2019 vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Het doel van het Vlaams opleidingsverlof is om werknemers aan te moedigen om arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen.

De werkgever van zijn kant kan een gedeeltelijke terugbetaling bekomen van het loon voor de opgenomen verlofuren.

Opgelet! Er bestaan overgangsbepalingen voor werknemers die vóór 1 september 2019 een opleiding volgen die recht geeft op betaald educatief verlof. 

 

Bedoelde werkgevers en werknemers

Het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof is van toepassing voor de werkgevers en werknemers uit de privésector die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de werkgevers hebben een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
 • de werknemers zijn, op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten, tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest:
  • hetzij voltijds;
  • hetzij ten minste 4/5 van een voltijdse tewerkstelling;
  • hetzij ten minste halftijds met een variabel arbeidsrooster;
  • hetzij ten minste halftijds met een vast rooster en ze volgen een opleiding tijdens de arbeidsuren. 

Opgelet! De werknemers die worden tewerkgesteld in een vestigingseenheid die niet in het Vlaams Gewest is gelegen (bv. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) komen niet in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Zij hebben echter wel recht op het systeem van betaald educatief verlof (als aan de voorwaarden van dit systeem is voldaan).

Opleidingen die het recht openen op het verlof

De opleidingen die het recht openen op het Vlaams opleidingsverlof zijn de arbeidsmarktgerichte en de loopbaangerichte opleidingen indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (bv. een minimumduur).

De arbeidsmarktgerichte opleidingen worden geregistreerd in de opleidingsdatabank (opleidingsdatabank).

Duur van het verlof

De werknemer mag afwezig zijn van het werk om een opleiding te volgen, om te studeren of om examens af te leggen tot een maximum van 125 uur/jaar (schooljaar), geproratiseerd op basis van de contractuele tewerkstellingsbreuk. Het aantal uren afwezigheid varieert ook naargelang het type opleiding.

De werkgever en de werknemer kunnen het aantal beschikbare verlofuren per werknemer raadplegen op het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives (het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives).

Verlofaanvraag

De werknemer moet de werkgever op de hoogte brengen van zijn wens om Vlaams opleidingsverlof op te nemen.

De aanvraag die betrekking heeft op een normaal schooljaar moet (behoudens bijzonderheden) uiterlijk op 31 oktober van elk schooljaar ingediend worden aan de hand van het getuigschrift van regelmatige inschrijving.

Beide partijen maken, rekening houdend met de collectieve planning, afspraken over de opname van de verlofuren. Het verlof wordt ten vroegste opgenomen vanaf de dag die voorafgaat aan het begin van de opleiding en ten laatste 2 dagen na de laatste cursus of het laatste examen.

Opgelet! De werknemer die recht heeft op Vlaams opleidingsverlof is beschermd tegen ontslag.

Loon voor het verlof en terugbetaling

De uren afwezigheid die in het kader van het Vlaams opleidingsverlof worden genomen, worden door de werkgever bezoldigd (het loon wordt geplafonneerd volgens dezelfde regels als die voor het systeem van betaald educatief verlof).

De werkgever dient binnen de vereiste termijn een aanvraag tot terugbetaling in via het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives (het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives) indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bv. registratie van verlofuren in de DmfA, nauwgezet volgen van de opleiding).

Wanneer de werkgever een terugbetaling ontvangt, is deze evenwel beperkt tot een forfaitair bedrag van € 21,30 per uur verlof.

Opgelet! Het Vlaams opleidingsverlof kan niet gecumuleerd worden met een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet.

Bronnen:

 • decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (BS 13.11.2018);
 • besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (BS 04.03.2019);
 • ministerieel besluit van 13 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (BS 04.03.2019);
 • www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof