Vlaams Gewest – Nieuwe doelgroepvermindering voor 55-plussers

Auteur: Els Poelman
Datum:

1 juli 2016 is de startdatum van de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Hierna een overzicht van de nieuwe toepassing.

Twee types vermindering

De Vlaamse vermindering voor oudere werknemers valt uiteen in twee types:

 1. een algemeen toepasbare vermindering voor werknemers vanaf 55, die we benoemen als “retentievermindering” omdat ze tot doel heeft oudere werknemers aan het werk te houden
 2. een specifieke (hogere) aanwervingsvermindering bij aanwerving tussen 55 en de wettelijke pensioenleeftijd

Voor welke sectoren?

De vermindering is voorbehouden aan werkgevers/werknemers die behoren tot categorie 1 in de structurele vermindering. Dat is grosso modo de private profitsector.

Er is geen vermindering voor werkgevers/werknemers van deze paritaire comités (die in de structurele vermindering thuishoren onder de categorieën  2 resp. 3):

 • PC 319 voor de opvoeding en huisvesting
 • PC 327 voor de beschutte en sociale werkplaatsen (enkel voor de beschutte werkplaatsen)
 • PC 329 voor de socio-culturele sector
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten (uitgezonderd tandprothese)
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Voor welke werknemers?

Voor beide types vermindering moet de werknemer voldoen aan deze algemene voorwaarden:

 • afhangen van een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 • minstens 55 jaar zijn op het einde van het toepassingskwartaal
 • een refertekwartaalloon (samengesteld zoals bij de structurele vermindering) verdienen lager dan € 13.400,00.

Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorwaarden die horen bij de aanwervingsvermindering (hierna).

De aanwervingsvermindering

De aanwervingsvermindering is de significant hogere vermindering die loopt gedurende acht kwartalen bij aanwerving van een 55-plusser

Specifieke voorwaarden bij aanwerving

De werknemer moet beantwoorden aan de algemene voorwaarden en aan deze extra voorwaarden:

 • aangeworven ten vroegste op 1 juli 2016
 • aangeworven tussen 55 en de wettelijke pensioenleeftijd (de leeftijd op het einde van het aanwervingskwartaal is determinerend)
 • niet-werkend werkzoekende bij aanwerving

Beperking op wettelijke pensioenleeftijd

De aanwervingsvermindering is niet bedoeld voor nieuw aangeworvenen op wettelijke pensioenleeftijd - dat is de leeftijd bepaald in het Pensioenbesluit van 23.12.1996:

 • 65 jaar tot 2024
 • 66 jaar van 2025 tot 2029
 • 67 jaar vanaf 2030

Statuut niet-werkend werkzoekende bij aanwerving

De nieuw aangeworven werknemer moet bij de VDAB zijn ingeschreven als niet –werkend werkzoekende.  Enkel de VDAB is bevoegd om deze voorwaarde te attesteren bij de RSZ. 

Inschrijving bij FOREM of ACTIRIS komt dus niet in aanmerking. Werkzoekenden uit de Waalse en Brusselse regio zullen zich ook bij de VDAB moeten inschrijven om, bij tewerkstelling in het Vlaams Gewest, recht te geven op de aanwervingsvermindering.

Deze werkwijze past dan wel in de logica van de regionalisering, maar is in de praktijk weinig realistisch. Het is afwachten of het (aangekondigd) samenwerkingsakkoord tussen regio’s en federale overheid de toepassing zal versoepelen.

Opeenvolgende aanwervingen

Er is geen nieuwe vermindering als de aanwerving gebeurt binnen de periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst tussen dezelfde werkgever/werknemer.  Als de vorige tewerkstelling recht opende op de vermindering, kan die verdergezet worden voor de resterende kwartalen. 

Basisbedrag en aantal kwartalen van de aanwervingsvermindering

leeftijd op laatste dag aanwervingskwartaal

basisbedrag

aantal kwartalen

55 tot 59

€ 1.150,00

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

60+, maar jonger dan wettelijke pensioenleeftijd

€ 1.500,00

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

De retentievermindering

De retentievermindering is de basisvermindering voor alle 55-plussers.

Ze wordt toegepast van zodra er geen recht (meer) is op de aanwervingsvermindering.

In de praktijk is de retentievermindering bestemd voor volgende werknemers:

 • 55-plussers aangeworven voorafgaand aan hun 55e verjaardag
 • 55-plussers aangeworven ten vroegste op hun 55e verjaardag maar op dat ogenblik niet werkzoekend
 • 55-plussers aangeworven op het ogenblik dat hun wettelijke pensioenleeftijd is bereikt
 • 55-plussers aangeworven ten vroegste op hun 55e verjaardag, maar waarvoor de aanwervingsvermindering is uitgeput
 • … en in het algemeen, 55-plussers aangeworven voor 1 juli 2016.

Voorwaarden

De werknemer moet enkel voldoen aan de algemene voorwaarden, er zijn verder geen specifieke voorwaarden.

Er is geen attestering (noch door de VDAB noch door een andere instantie).

Basisbedrag en aantal kwartalen van de retentievermindering

leeftijd op laatste dag toepassingskwartaal

basisbedrag

aantal kwartalen

55 tot 59

€ 600,00

aantal kwartalen tewerkstelling in deze leeftijdsschijf

vanaf 60

€ 1.150,00

onbeperkt (tot en met kwartaal uitdiensttreding)

Overgang federale naar Vlaamse vermindering op 1 juli 2016

In het Vlaams Gewest vervalt de vroegere federale vermindering voor ouderen op 30 juni 2016, en er is geen uitdoofscenario na deze datum.

De Vlaamse aanwervingsvermindering kan ingaan voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016.

Werknemers aangeworven voor 1 juli 2016 en die op 30 september 2016 minstens 55 zijn, komen terecht in de Vlaamse retentievermindering die hoger of lager is dan de vroegere vermindering.

In een volgende infoflash maken we een vergelijking per leeftijdsgroep.

Bronnen: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016 ; Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Auteur: Els Poelman

03/06/2016