Vlaams Gewest – Hervorming van de doelgroepverminderingen

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vlaanderen wil het budget voor de vermindering van sociale bijdragen grotendeels besteden aan twee doelgroepen: jongeren en 55-plussers. Andere groepen verliezen op termijn hun vermindering.

Hierna een stand van zaken.

Vlaamse bevoegdheid – welke verminderingen?

Sinds 2014 is Vlaanderen bevoegd voor alle verminderingen overgedragen aan de regio’s:

 • jongeren
 • ouderen
 • langdurig werkzoekenden
 • werknemers getroffen door een herstructurering
 • gesubsidieerde contractuelen
 • mentors
 • huispersoneel
 • kunstenaars
 • onthaalouders

De Vlaamse Regering wil het aantal verminderingen beperken en heeft, na overleg met de sociale partners, duidelijke keuzes gemaakt.  De impact wordt voelbaar vanaf 1 juli 2016.

Prioriteit voor jongeren en 55-plussers

Vanaf 1 juli 2016 komt er een geheel nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor twee afgebakende groepen werknemers:

 • leerlingen en andere laag-en middengeschoolde jongeren
 • 55-plussers

De vroegere, destijds federaal ingevoerde vermindering vervalt voor beide groepen.  Vanaf 1 juli 2016 komt de Vlaamse variant in de plaats, met eigen voorwaarden en basisbedragen.

Verminderingen die stopgezet worden

Enkele van de overgedragen verminderingen verdwijnen zonder dat een Vlaamse variant in de plaats komt:

 • langdurig werkzoekenden, gewoon stelsel of doorstroming: stopzetting instroom vanaf 1 januari 2017 en uitdoving lopende verminderingen tot 31 december 2018
 • werknemers getroffen door een herstructurering: stopzetting instroom vanaf 1 januari 2017 en uitdoving lopende verminderingen tot 31 december 2018
 • gesubsidieerde contractuelen (de facto zijn deze projecten al stopgezet)

Stopzetting van de doelgroepvermindering betekent niet noodzakelijk dat elke vorm van ondersteuning verdwijnt. Met name voor (langdurig) werkzoekenden wordt geïnvesteerd in een aangepast systeem van intensieve begeleiding.

Verminderingen die (voorlopig) verderlopen

Verminderingen voor een heel specifiek doelpubliek blijven behouden:

 • mentors
 • huispersoneel
 • kunstenaars
 • onthaalouders

Ook de vermindering langdurig werkzoekenden, segment sociale inschakelingseconomie (SINE) blijft voorlopig bestaan. Op termijn moet die vermindering opgaan in een globaal steunpakket voor de sociale economie, maar daarvoor is nog geen timing bepaald.

Vlaamse maatregelen: voor welke werknemers?

De Vlaamse beslissingen inzake doelgroepverminderingen (nieuwe verminderingen, stopzetting, voortzetting) hebben impact voor alle werknemers die afhangen van een vestigingseenheid (exploitatiezetel):

 • geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen
 • en gevestigd in het Vlaams Gewest.

De koppeling van een werknemer aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest blijkt uit de dmfa.

Geen wijziging voor verminderingen die federaal blijven

Bij dit alles mogen we niet vergeten, dat bepaalde doelgroepverminderingen federaal blijven:

 • structurele vermindering
 • eerste aanwervingen
 • collectieve arbeidsduurverminderig/vierdagenweek
 • vaste werknemers horeca

Voor deze verminderingen wijzigt niets.

Ze blijven toepasbaar voor alle werknemers, ongeacht de regio van tewerkstelling.

Bronnen:

 • Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016 ;
 • Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Auteur: Els Poelman

30/05/2016