VESOC Akkoord 14 december 2020

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een VESOC-akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het plan ‘Alle hens aan dek’ wordt 190 miljoen euro extra uitgetrokken voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten:

 1. Een opleiding- en loopbaanoffensief
 2. Vlaanderen digitaal transformeren
 3. Een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen

Deze 3 prioriteiten worden uitgewerkt in 20 speerpunten van het akkoord. We bespreken in deze infoflash enkele punten die een impact hebben op ondernemingen en ondernemers. Het volledige akkoord kan u raadplegen via de link onderaan deze infoflash.

Speerpunt 1: We maken de omslag naar levenslang leren via een sterke overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

 • We voorzien een zo snel mogelijke volledige heropstart van werkplekleren, stages, duaal leren en IBO, die tijdelijk werden opgeschort.
 • We ondersteunen ondernemingen om alternerende werkplekken te blijven aanbieden via een eenmalige verhoging en verruiming van de stagebonus in 2021.
 • We zetten in op een uitbreiding van werkplekleren en duaal leren in andere contexten. Zo geven we verder vorm aan duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Speerpunt 2: We bouwen het (online) opleidingsaanbod verder uit en ontsluiten het bestaande aanbod zodat meer mensen de weg vinden naar om- en bijscholing

Speerpunt 3: We bieden tijdelijk werklozen een aantrekkelijk aanbod aan zodat ze hun competentieniveau op peil houden

Speerpunt 4: Opleiding- en (leer)loopbaanbegeleiding als sleutel om de loopbaan in eigen handen te nemen

 • We maken bij wijze van experiment een tijdelijk gezamenlijk besluitrecht mogelijk in het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), zodat extra VOV-uren en budget kunnen ingezet worden om opleiding te volgen op gezamenlijk initiatief van de werkgever en de werknemer.

Speerpunt 5: we versnellen de invulling van vacatures door diverse formules van werkplekleren (en de bekendmaking ervan) te stimuleren

 • We zetten maximaal in op werkplekleren en we moedigen ondernemingen aan om leerwerkplekken aan te bieden, met de nodige ondersteuning om dit veilig en coronaproof te laten verlopen.
 • Diverse VDAB-instrumenten inzake werkplekleren zoals tijdelijke werkervaring, IBO en wijk-werken zullen worden herbekeken en sturen we waar nodig bij.

Speerpunt 6: Via het partnerschap levenslang leren versterken we de synergiën en samenwerking tussen arbeidsmarkt-, opleidings- en onderwijspartners

Speerpunt 7: we voeren het e-leren in Vlaanderen versneld in

 • We passen de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof verder aan aan de realiteit van e-leren.

Speerpunt 8: We maken een individuele leer-en loopbaanrekening en integreren die stapsgewijs in een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform

Speerpunt 9: openstaande vacatures ontsluiten we beter en vullen we efficiënter in

 • VDAB helpt en ondersteunt ondernemingen om digitaal solliciteren mogelijk te maken.

Speerpunt 10: We digitaliseren de VDAB-partnerwerking

Speerpunt 11: We pakken de digitale kloof op de arbeidsmarkt aan en trekken de kaart van e-inclusie en digitale geletterdheid

Speerpunt 12: we benutten data (en wetenschappelijke inzichten) als grondstof om het werkgelegenheidsbeleid evidence based te versterken en te onderbouwen

Speerpunt 13: we verschuiven en versterken de capaciteit bij VDAB

Speerpunt 14: de arbeidsmarkt is meer dan ooit inclusief

 • De VESOC engagements-verklaring “Iedereen aan boord” bakent vier prioritaire groepen af: jongeren die niet in onderwijs of opleiding zitten en geen werk hebben (NEET-jongeren), mensen met een leefloon, RIZIV-gerechtigden en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen (herintreders, vrouwen met migratieachtergrond).

Speerpunt 15: een talenplan om de nieuwkomers beter te activeren

Speerpunt 16: we bieden een antwoord op collectief ontslag en herstructurering en we faciliteren transities tussen jobs, tussen sectoren

 • Bij collectief ontslag en herstructurering zetten we o.a. via de werking van het Sociaal interventiefonds (SIF) in op loopbaanoriëntering, om-, bij- of herscholing, en dit zo vroeg mogelijk in het traject. We bieden een sneller perspectief op herplaatsing, begeleiding en ondersteuning. Opleiding kan een essentieel deel uitmaken van ontslagbegeleiding, maar ontslagbegeleiding moet altijd maatwerk blijven. Zo dient werk te worden gemaakt van de invulling van een activerend ontslagrecht.
 • We blijven ook inzetten op zij-instroom om transities tussen sectoren te faciliteren. Zo zetten we aanvullend op een nieuw intersectoraal akkoord voor de social profit (VIA VI) ook in op acties om de (zij-) instroom in de zorgberoepen te verhogen en zo het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de sector op te vangen.

Speerpunt 17: we geven vorm aan de werkvloer van de toekomst met aandacht voor digitalisering en werkbaar (tele-)werken

 • We promoten breed de verruimde werkbaarheidscheque zodat meer ondernemingen, samen met hun partners hiermee aan de slag gaan. Deze cheques kunnen voortaan een antwoord bieden op gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona en ingezet worden voor acties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding.

Speerpunt 18: naar een sterk sociaal ondernemerschap

Speerpunt 19: ondernemerschap na jobverlies of faillissement en voor kwetsbare groepen

 • We blijven inzetten op ondernemen als een gelijkwaardige optie tot activering. Daarom verruimen we tijdelijk de transitiepremie naar ondernemerschap naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit de kansengroepen.

Speerpunt 20: we hervormen het doelgroepenbeleid naar een eenvoudig en transparant systeem van RSZ-doelgroepenkortingen

 • Om deze nog effectiever in te zetten met de sociale partners overleggen we over een doelgroepenkorting in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de premie voor langdurig werkzoekenden wordt in deze hervorming meegenomen.

 

 

Bron :

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.