Vervoerskosten: er beweegt iets!

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Sinds 2009 legt cao nr. 19octies de forfaitaire bedragen van de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerskosten vast. Deze bedragen zijn nooit gewijzigd.

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners de cao 19/9 goedgekeurd.

Nieuwe forfaitaire bedragen

In 2009 voorzag de door de sociale partners goedgekeurde tabel van de forfaitaire bedragen in een tegemoetkoming die gelijk was aan 70% van de prijs van de treinkaart. Deze bedragen werden echter nooit aangepast, in tegenstelling tot de NMBS-tarieven. Als gevolg hiervan is de tegemoetkoming van de werkgevers in de kosten van het treinvervoer verhoudingsgewijs gedaald.

Tien jaar later hebben de sociale partners, om het openbaar vervoer te stimuleren, de forfaitaire bedragen herzien en opnieuw verhoogd tot 70% van de prijs van de treinkaart.

Deze nieuwe forfaitaire bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2019.

Een aanvullende verplichting

Deze overeenkomst van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, d.w.z. dat ze een na te leven minimumverplichting vastlegt. De meerderheid van de sectoren heeft cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, tegemoetkoming voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding, ...

Als uw sector nog geen cao voor transportkosten heeft goedgekeurd of enkel voorziet in een tegemoetkoming die gelijk is aan de bedragen van de cao 19octies, moet u de tegemoetkoming die u aan uw werknemers toekent, verhogen tot de bedragen van de cao 19/9.

Einde van de afstandsvoorwaarde

De cao 19/9 schaft ook de afstandsvoorwaarde af voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer dan de trein. Momenteel hebben werknemers die gebruik maken van de tram, bus, metro of zelfs waterbus recht op een tegemoetkoming van hun werkgever indien de afstand tussen de plaats van vertrek en aankomst ten minste 5 km bedraagt.

Met ingang van  1 juli 2020 wordt deze afstandsvoorwaarde afgeschaft.

En in mijn sector?

Na de sectorale onderhandelingen zullen veel sectoren zich waarschijnlijk buigen over de minimale tegemoetkoming binnen hun paritair comité. Het is dan ook te verwachten dat er op dit vlak veranderingen zullen optreden.

De werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten die voor uw sector gelden, vindt u terug in de sectorale informatie van uw paritair comité.

 

Bron: cao nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers (reg. nr. 151.392 – KB 28.04.2019 – B.S. 08.05.2019).