Vervanging van feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2014

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Werknemers uit de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden op wettelijke feestdagen. De werkgever moet wel een loon uitbetalen voor deze feestdagen.

Er zijn tien wettelijke feestdagen. De datums hiervan en de datums van de vervangingsdagen moeten vermeld worden in het arbeidsreglement.

Opgelet! Vergeet niet om op de prestatiestaten voor uw sociaal secretariaat de exacte data mee te delen van de 10 feestdagen (of vervangingsdagen van feestdagen) die u toekent aan uw werknemers.

Voor 2015 worden de feestdagen op volgende data vastgelegd:

Nieuwjaar: donderdag 1 januari

Nationale Feestdag: dinsdag 21 juli

Paasmaandag: maandag 6 april

Maria-Hemelvaart: zaterdag 15 augustus

Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei

Allerheiligen: zondag 1 november

Hemelvaart: donderdag 14 mei

Wapenstilstand: woensdag 11 november

Pinkstermaandag: maandag 25 mei

Kerstmis: vrijdag 25 december

Principes

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone activiteitsdag. Deze vervangingsdag kan voor of na de vervangen dag liggen, maar in ieder geval in hetzelfde kalenderjaar, zodat tien rustdagen per jaar worden gewaarborgd.

Opmerkingen

1. De gewone inactiviteitsdag mag om het even welke weekdag zijn - behalve de zondag - en mag in dezelfde onderneming van werknemer tot werknemer verschillen.  

2. De vervangingsdag wordt beschouwd als de feestdag voor de werknemers van de onderneming.  

Vervangingsprocedure

Om feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen te vervangen, moet een specifieke procedure worden nageleefd. De vervangingsdag kan worden vastgesteld door:

  • een beslissing van het paritair orgaan (paritair comité of paritair subcomité) die bij Koninklijk Besluit bindend werd verklaard;
  • een beslissing van de ondernemingsraad (bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan);
  • een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan een ondernemingsraad of beslissing ervan);
  • een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers (bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging);
  • een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer (bij gebrek aan een collectief akkoord).

Als er op geen enkel van de verschillende bovenvermelde niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming volgt op deze feestdag.

Maatregelen tot bekendmaking

De werkgever moet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een gedateerd en ondertekend bericht aanplakken met vermelding van:

  • de vervangingsdag(en) van de feestdag(en) van het volgende jaar die vastgesteld werd(en) volgens de procedure hierboven;
  • de toepassingsmodaliteiten van de inhaalrust in geval van tewerkstelling op een feestdag.

Een kopie van dit bericht moet eveneens als bijlage bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

Download een model van zo'n bericht

Auteur: Catherine Legardien

09/10/2014