Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 03/10/2022 - 07:35
Laatste update: 25/10/2022 - 09:58

Werknemers van de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden tijdens wettelijke feestdagen. De werkgever dient die feestdagen uit te betalen. Er zijn tien wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement.

Opgelet! Vergeet niet om op de prestatiestaten voor uw sociaal secretariaat de exacte data mee te delen van de tien feestdagen (of vervangingsdagen van feestdagen) die u toekent aan uw werknemers.

Op welke data worden de feestdagen voor 2023 vastgelegd?

Voor 2023 werden de feestdagen op volgende data vastgelegd:

 • Nieuwjaar: zondag 1 januari
 • Paasmaandag: maandag 10 april
 • Feest van de Arbeid : maandag 1 mei
 • Hemelvaart: donderdag 18 mei
 • Pinkstermaandag: maandag 29 mei
 • Nationale feestdag: vrijdag 21 juli
 • Maria-Hemelvaart: dinsdag 15 augustus
 • Allerheiligen: woensdag 1 november
 • Wapenstilstand: zaterdag 11 november
 • Kerstmis: maandag 25 december

Hoe zit het wanneer een feestdag valt op een zondag of op een dag waarop normaal niet wordt gewerkt in de onderneming?

Principes

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag. Die vervangingsdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in ieder geval binnen hetzelfde kalenderjaar liggen om tien feestdagen per jaar te waarborgen.

Opmerkingen:

 1. De gewone inactiviteitsdag mag om het even welke weekdag zijn - behalve de zondag - en mag in dezelfde onderneming van werknemer tot werknemer verschillen.
 2. De vervangingsdag wordt beschouwd als de feestdag voor de werknemers van de onderneming.

Vervangingsprocedure

Om feestdagen te vervangen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, moet een specifieke procedure worden nageleefd. De vervangingsdag kan worden vastgesteld door:

 • een beslissing van het paritair orgaan (paritair comité of paritair subcomité) die bij Koninklijk Besluit bindend werd verklaard;
 • een beslissing van de ondernemingsraad (bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan);
 • een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan een ondernemingsraad of beslissing ervan);
 • een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers (bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging);
 • een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer (bij gebrek aan een collectief akkoord).

Als er op geen enkel van de verschillende bovenvermelde niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Maatregelen van bekendmaking

De werkgever moet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een gedateerd en ondertekend bericht aanplakken, waarin het volgende wordt vermeld:

 • de vervangingsdag(en) van de feestdag(en) van het volgende jaar die werd(en) vastgesteld volgens bovenstaande procedure;
 • de bepalingen voor het toekennen van inhaalrust bij tewerkstelling op een feestdag.

Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.