Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2013

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Werknemers van de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden tijdens wettelijke feestdagen. De werkgever dient die feestdagen uit te betalen.

Er zijn tien wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement.

Opgelet! Vergeet niet om op de prestatiestaten voor uw sociaal secretariaat de exacte data mee te delen van de tien feestdagen (of vervangingsdagen van feestdagen) die u toekent aan uw werknemers.

Voor 2014 werden de feestdagen op volgende data vastgelegd:

 • Nieuwjaar: woensdag 1 januari
 • Nationale feestdag: maandag 21 juli
 • Paasmaandag: maandag 21 april
 • O.L.V.-Tenhemelopneming: vrijdag 15 augustus
 • Feest van de Arbeid : donderdag 1 mei
 • Allerheiligen: zaterdag 1 november
 • O.H.-Hemelvaart: donderdag 29 mei
 • Wapenstilstand: dinsdag 11 november
 • Pinkstermaandag: maandag 9 juni
 • Kerstmis: donderdag 25 december

Principes 

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag. Die vervangingsdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in ieder geval binnen hetzelfde kalenderjaar liggen om tien feestdagen per jaar te waarborgen.

Opmerkingen:

 1. De gewone inactiviteitsdag mag om het even welke weekdag zijn - behalve de zondag - en mag in dezelfde onderneming van werknemer tot werknemer verschillen.
 2. De vervangingsdag wordt beschouwd als de feestdag voor de werknemers van de onderneming.

Vervangingsprocedure 

Om feestdagen te vervangen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, moet een specifieke procedure worden nageleefd. De vervangingsdag kan worden vastgesteld door:

 • een beslissing van het paritair orgaan (paritair comité of paritair subcomité) die bij Koninklijk Besluit bindend werd verklaard;
 • een beslissing van de ondernemingsraad (bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan);
 • een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan een ondernemingsraad of beslissing ervan);
 • een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers (bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging);
 • een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer (bij gebrek aan een collectief akkoord).

Als er op geen enkel van de verschillende bovenvermelde niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Maatregelen van bekendmaking 

De werkgever moet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een gedateerd en ondertekend bericht aanplakken, waarin het volgende wordt vermeld:

 • de vervangingsdag(en) van de feestdag(en) van het volgende jaar die werd(en) vastgesteld volgens bovenstaande procedure;
 • de bepalingen voor het toekennen van inhaalrust bij tewerkstelling op een feestdag.

Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

=> Een model van zo’n bericht vindt u in de rubriek “Modellen van sociale documenten / Feestdagen” van onze website.

Auteur: Catherine Legardien

30/10/2013