Versterking van de Vlaamse doelgroepvermindering voor ouderen en jongeren

Auteur: Els Poelman
Datum:

De Vlaamse regering heeft een Besluit goedgekeurd dat vanaf 2019 de doelgroepvermindering voor bepaalde jongeren en ouderen verhoogt.

 

CONTEXT

Sinds juli 2016 heeft het Vlaams Gewest een eigen regionale doelgroepvermindering voor jongere resp. oudere werknemers. Uit een evaluatie van beide maatregelen blijkt dat bepaalde groepen extra steun nodig hebben met name ongeschoolde jongeren, oudere werkzoekenden en in het bijzonder 60-plussers. Het nieuwe Besluit regelt voor deze groepen een versterking van de vermindering vanaf 2019.

DOELGROEPVERMINDERING JONGEREN

Welke jongeren?

De voorwaarden gekoppeld aan de werknemer wijzigen niet - in grote lijnen:

 1. de tewerkstelling is gekoppeld aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 2. de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
 3. de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst
 4. de werknemer is laag- (geen diploma secundair) of middengeschoold (hoogstens diploma secundair)
 5. de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
 6. het referte-kwartaalloon is lager dan € 7.500,00 (aanwervingskwartaal + 3 kwartalen) resp. € 8.100,00 (volgende kwartalen)

Nieuw voor aanwervingen vanaf 1 januari 2019

Voor laaggeschoolde jongeren, aangeworven vanaf 1 januari 2019, is de vermindering niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (totaal 25,00%).

Vermindering

scholing

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

aanwerving tot 31.12.2018

aanwerving vanaf 01.01.2019

laaggeschoold

€ 1.150,00

volledige vrijstelling basisbijdrage + loonmatiging (25,00%)

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

middengeschoold

€ 1.000,00

€ 1.000,00 (wijzigt niet)

DOELGROEPVERMINDERING OUDEREN

Welke ouderen?

De doelgroepvermindering ouderen bestaat uit twee luiken: een vermindering “zittende” werknemer voor alle ouderen in dienst, en een aanwervingsvermindering voor nieuw aangeworven ouderen.

Voor beide verminderingen voldoet de werknemer aan volgende voorwaarden:

 1. tewerkstelling in het Vlaams Gewest
 2. onderworpen aan alle basistakken sociale zekerheid
 3. tewerkstelling onder categorie 1 structurele vermindering (profitsector)
 4. minstens 55 jaar op het einde van het toepassingskwartaal
 5. referte-kwartaalloon lager dan de loongrens bepaald door de Vlaamse regering – het bedrag wijzigt, zie verder

Voor de (hogere) aanwervingsvermindering moet de oudere bij aanwerving jonger zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, en niet-werkend werkzoekende.

Nieuw vanaf 2019

Er is een dubbele aanpassing van de loongrens, voor alle ouderen ongeacht de aanwervingsdatum:

 • de loongrens wordt standaard opgetrokken tot € 13.945,00 per kwartaal
 • de loongrens wordt in elk vierde kwartaal opgetrokken tot € 18.545,00 – dit om te vermijden dat de vermindering wegvalt bij betaling van de eindejaarspremie

Voor ouderen aangeworven vanaf 1 januari 2019 wordt de aanwervingsvermindering niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (totaal 25,00%).

Verder wordt de vermindering zittende werknemer voor 60-plussers opgetrokken tot € 1.500,00 per kwartaal, ongeacht de aanwervingsdatum

Aanwervingsvermindering

leeftijd op laatste dag aanwervingskwartaal

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

aanwervingen tot 31.12.2018

aanwervingen vanaf 01.01.2019

55 tot 59

€ 1.150,00

volledige vrijstelling patronale basisbijdrage + loonmatiging (25,00%)

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

 

60+, maar jonger dan wettelijke pensioenleeftijd

€ 1.500,00

Vermindering “zittende” werknemer

leeftijd op laatste dag kwartaal

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

tot 31.12.2018

vanaf 01.01.2019

55 tot 59

€ 600,00

€ 600,00 (wijzigt niet)

aantal kwartalen tewerkstelling in deze leeftijdsschijf

vanaf 60

€ 1.150,00

€ 1.500,00

onbeperkt (tot en met kwartaal uitdiensttreding)

Bron: Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 13 juli 2018 – nog niet gepubliceerd.