Versterking van de fiscale werkbonus vanaf 1 april 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sinds 1 april 2011 wordt een vermindering van bedrijfsvoorheffing toegekend aan de loontrekkende werknemers en aan de bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, de zogenaamde ‘werkbonus’. Deze vermindering van bedrijfsvoorheffing zal vanaf 1 april 2014 opnieuw worden versterkt.

De vermindering van bedrijfsvoorheffing is van toepassing op de schalen I (alleenstaanden en gezinnen met twee inkomens) en II (gezinnen met één inkomen). Ze wordt toegepast op de bezoldigingen van werknemers en de bezoldigingen van bedrijfsleiders.

De vermindering wordt toegekend op voorwaarde dat de werknemer of de bedrijfsleider de ‘werkbonus’ geniet onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een ‘laag inkomen’.

De vermindering wordt toegepast na toepassing van de andere verminderingen van bedrijfsvoorheffing (o.a. de vermindering voor kinderen ten laste, de vermindering voor andere gezinslasten, de vermindering voor groepsverzekering en verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, …).

De vermindering van bedrijfsvoorheffing was tot eind 2012 gelijk aan 5,7 % van het bedrag van de daadwerkelijk verleende werkbonus. Op 1 januari 2013 werd het percentage opgetrokken tot 8,95 %. Vanaf 1 april 2014 wordt het percentage opnieuw verhoogd. Voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf die datum bedraagt de vermindering 14,40 % van het bedrag van de daadwerkelijk verleende werkbonus.

Bron: Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1), B.S. 26 februari 2014.

Auteur: Peggy Criel

04/03/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.