Versterking van de fiscale werkbonus

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sinds 1 april 2011 wordt een vermindering van bedrijfsvoorheffing toegekend aan de loontrekkende werknemers en aan de bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, de zogenaamde ‘werkbonus’. Deze vermindering van bedrijfsvoorheffing zal vanaf 1 januari 2013 nog worden versterkt.

De vermindering van bedrijfsvoorheffing is van toepassing op de schalen I (alleenstaanden en gezinnen met twee inkomens) en II (gezinnen met één inkomen). Ze wordt toegepast op de bezoldigingen van werknemers en de bezoldigingen van bedrijfsleiders.

De vermindering wordt toegekend op voorwaarde dat de werknemer of de bedrijfsleider de ‘werkbonus’ geniet onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een ‘laag inkomen’.

De vermindering wordt toegepast na toepassing van de andere verminderingen van bedrijfsvoorheffing (o.a. de vermindering voor kinderen ten laste, de vermindering voor andere gezinslasten, de vermindering voor groepsverzekering en verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, …).

De vermindering van bedrijfsvoorheffing was tot eind 2012 gelijk aan 5,7 % van het bedrag van de daadwerkelijk verleende werkbonus. Vanaf 1 januari 2013 zal het percentage worden opgetrokken tot 8,95 %.  

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2012 tot wijziging van het KB/WIB 92, het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 14 december 2012.

Auteur: Peggy Criel

02/01/2013