Vermindering met 1/10 in het kader van ouderschapsverlof: eindelijk een feit!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers voortaan hun arbeidsprestaties met 1/10 verminderen in het kader van ouderschapsverlof.

Ter herinnering, het recht op een 1/10 vermindering werd ingevoerd door een wet van 2 september 2018. Er was echter een uitvoerings-KB vereist dat met name de toekenningsmodaliteiten preciseert, zodat de werknemers dit recht daadwerkelijk kunnen uitoefenen.

Dat is nu dus het geval met de publicatie van het Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad!

Ouderschapsverlof: in welke vorm?

De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn recht op ouderschapsverlof uit te oefenen in de vorm van hetzij een volledige schorsing van de prestaties, een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan of een vermindering van de prestaties met 1/5.

Naast die mogelijkheden kunnen werknemers vanaf 1 juni 2019 hun arbeidsprestaties met 1/10 verminderen.

Vermindering met 1/10

Hoe lang?

De vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10 kan gedurende maximaal 40 maanden worden uitgeoefend.

Deze periode van 40 maanden kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

Toelichting! De werknemer kan de verschillende vormen van verlof met elkaar combineren. Wanneer de werknemer overschakelt van de ene naar de andere vorm moet rekening worden gehouden met het principe volgens hetwelk 1 maand van volledige schorsing gelijk is aan 2 maanden van vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan, aan 5 maanden van vermindering van de prestaties met 1/5 en aan 10 maanden van vermindering van de prestaties met 1/10.

Onder welke voorwaarden?

Het recht op een vermindering met 1/10 kan alleen worden uitgeoefend als de werknemer voltijds tewerkgesteld is en de werkgever ermee akkoord gaat.
Als de werkgever weigert, moet hij zijn beslissing schriftelijk aan de werknemer meedelen binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Vanaf wanneer?

Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is van toepassing op verlofaanvragen die vanaf 1 juni 2019 bij de werkgever worden ingediend.

Bronnen: wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, B.S. 26 september 2018; Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, B.S. 22 mei 2019.